Nədir?İş

İnvestisiya nədir?

Hər bir insanın həyatı boyu müəyyən əsas ehtiyacları var.  Bu ehtiyacları əsas və qeyri-vacib ehtiyaclara bölmək olar.  İnsanlar bu ehtiyacları ödəmək üçün pul qazanırlar.  Qazanılan pul gəlir kimi müəyyən edilir.  Ehtiyaclar bu gəlirlə qarşılanarkən, gəlirdən qalan pula qənaət deyilir.  Qənaət etmədən investisi樂威壯 ya etmək olmaz.

İnvestisiya və onun növlərini izah etməzdən əvvəl əvvəlcə yığım anlayışına qısaca toxunmaqda fayda var.  Qənaət insanların bəzi əsas ehtiyaclarını ödədikdən əllərində olan pulları saxlamaları kimi müəyyən edilir.  İnvestisiya anlayışı isə müxtəlif alətlərdən istifadə etməklə qənaət edilmiş müəyyən məbləği artırmaq və ya ən azından saxlamaq deməkdir.

İnvestisiya gəlir əldə etmək üçün müəyyən resurs və ya dəyərin daimi istifadəsidir.  İstehlak anlayışından əsas fərq ondan ibarətdir ki, prosesin sonunda istifadə olunan resurs və ya dəyər tükənmir.  İnvestisiya xərcləri nəticəsində ortaya çıxan investisiya, orta və uzun müddətli gəlir gətirməyə davam edir.

İnvestisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərinin məcmusu sayılır. Maliyyə aktivlərinə investisiya qoyuluşu qiymətli kağızlara və digər maliyyə aktivlərinə (ssudalara, digər müəssisələrin nizamnamə fondlarına və s.) qoyuluşları əks etdirir. Onlar ölkə və xarici maliyyə aktivlərinə investisiyaları birləşdirir.

İnvestisiyalar — mənfəət əldə etmək və (və ya) başqa bir faydalı effekt əldə etmək üçün sahibkarlıq və yaxud digər fəaliyyət obyektlərinə qoyulmuş pul dəyəri, pul hüquqları olan digər hüquqlar da daxil olmaqla pul, qiymətli kağızlar, digər əmlak. C.R. McConnell və S.L.Bryu, İqtisadiyyat kitablarında investisiyanı istehsal və istehsal vasitələrinin yığılması ilə birlikdə mal ehtiyatlarının artması kimi dəyərləndirdilər.

İnvestorlar ümumiyyətlə daha riskli investisiyalardan daha yüksək gəlir gözləyirlər.  Aşağı riskli bir investisiya qoyulduqda, gəlir də adətən aşağı olur.

 İnvestorlara, xüsusən də təcrübəsiz investorlara tez-tez xüsusi investisiya strategiyası qəbul etmək və portfellərini diversifikasiya etmək tövsiyə olunur.  Fərqləndirmə ümumi riski azaltmaq kimi statistik təsirə malikdir.

İnvestisiya növləri aşağıdakılardır :

Kapital qoyuluşları:

Əsas vəsaitlərə və ya dəyərlərə qoyulan investisiyalara kapital qoyuluşu deyilir.  Bu tərifdə əsas vəsaitlər;  mənzil, torpaq kimi daşınmazlara aiddir.  Mənfəət gətirəcəyi gözlənilən belə qiymətli kağızları almaqla investisiyalar edilə bilər.  Aktiv investisiyalar müəyyən müddətdə mənfəət əldə etmək üçün qoyulan investisiyalardır.

Əsas vəsaitlərə misal olaraq müəssisəyə qoyulan investisiyaları göstərmək olar.  Misal üçün;  sahibkarlıq (sahibkarlıq) biznesi yaratmaqla və ya biznesdə tərəfdaş olmaq yolu ilə;  Maşın, nəqliyyat vasitələri, texniki alətlər və qurğular kimi əsas vəsaitlərə investisiya qoya bilər.

Maliyyə İnvestisiyaları:

Maliyyə investisiya alətlərindən istifadə edərək əmanət investorları tərəfindən edilən investisiyalar adlandırıla bilər. Maliyyə investisiyalarında iki əsas məqsəd var.  Bunlardan birincisi qiymət fərqlərindən istifadə edərək qazanc əldə etmək (arbitraj), digəri isə əlindəki əmanətləri qorumaq, yəni dəyərini itirməməsini təmin etmək üçün demək olar.  Maliyyə investisiya alətlərini Pul Bazarı Alətləri və Kapital Bazarı Alətləri kimi iki yerə bölmək olar.

Necə investisiya etmək olar?

İnvestisiya ilk növbədə investisiya ediləcək məbləği müəyyən etməklə başlayır.  Bundan sonra investisiya alətləri araşdırılmalı və qərar verilməlidir.  Bazar ekspertlərinin yazılarını izləmək də çox faydalı ola bilər.

Müddət baxımından investisiya : Qısamüddətli ( 1 ilədək), ortamüddətli ( 1-3 ilədək), uzunmüddətli (3 ildən çox) olur.

İnvestorlar investisiya fəaliyyəti zamanı 2 əsas amili nəzərə alırlar : Gəlir və Risk.

Birbaşa olaraq, yüksək riskə sahib olan investisiya qoyuluşları yüksək gəlir gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Bunun əksi də doğrudur. Bunu nəzərə alaraq, investorlar bu və ya digər yolları seçirlər.

İnvestisiya qoyuluşları zamanı meydana gələcək risklər aşağıdakı 7 mənbədən formalaşır :

Qanunvericilik, Siyası hakimiyyət, sosial vəziyyət, iqtisadi vəziyyət, maliyyə fəaliyyəti, ictimai təhlükəsizlik, ekoloji durum.

4.7/5 - (75 votes)

Əlaqəli yazılar

Back to top button