Digər

Dini qiz adlari 

Dini qiz adlari siyahısını aşağıdakı kimi görə bilərsiniz. Bu adlar xüsusi olaraq adlar səhifəmizin daxilindən seçilim ən çox axtarışlara uyğun olaraq yaradılmışdır.

 • Rabiyə
 • Hənifə
 • Səna
 • Asiya
 • Rəsməh
 • Həvva
 • Caziyə
 • Əminə
 • Raqiyyə
 • Həyat
 • Cəlilə
 • Ərva
 • Rafida
 • Xalisə
 • Covzə
 • Əsma
 • Randa
 • Xalidə
 • Cuveyriyyə
 • Əsilə
 • Raşidə
 • Xəzra
 • Hizam
 • Imamə
 • Rəva
 • Xuzami
 • Həsanə
 • Umeyyə
 • Raziyə
 • Xulud
 • Həsibə
 • Badiyə
 • Rovzə
 • Xovlə
 • Həssan
 • Buseynə
 • Ruyə
 • Dəlil
 • Həssə
 • Əl-Bətul
 • Rəya
 • Deymə

Dini qız adları və onların mənaları

 • Həsifə
 • Bənan
 • Ruey
 • Zəkiyyə
 • Həfsə
 • Bənanə
 • Rəbiy
 • Raidə
 • Həkimə
 • Təqiyyə
 • Rəbab
 • Rəzinə
 • Həlimə
 • Təmazir
 • Əl-Rəbab
 • Rabiə
 • Həmidə
 • Samirə
 • Rəhmə
 • Raziyə
 • Sövdə
 • Sürəyya
 • Kərimə
 • Atiqə
 • Şakirə
 • Rəzan
 • Lübabə
 • Asimə
 • Şərəf
 • Zahidə
 • Ləbibə
 • Amirə
 • Şərifə
 • Zübeydə
 • Lətifə
 • Amilə
 • Əş-Şifa
 • Zeynəb
 • Ləmə
 • Aliyə
 • Şeyma
 • Sara
 • Ləmya
 • Əblə
 • Əş-Şeyma
 • Sabiqə
 • Məcidə
 • Ədilə
 • Şeyxə
 • Samiyə
 • Məmunə
 • Izzət
 • Salihə
 • Səlimə
 • Məbrukə
 • Ifaf
 • Sabirə
 • Səbiə
 • Məhfuza
 • Əzizə
 • Səbah
 • Sərra
 • Məryəm
 • Əfifə
 • Səfiyyə
 • Süad
 • Muznə
 • Əqilə
 • Tahirə
 • Sultanə
 • Məsunə
 • Əl-Ənud
 • Tərfə
 • Səna
 • Muaza
 • əlya
 • Təyyibə
 • Səlma
 • Mufidə
 • Əhud
 • Aişə
 • Səmhə
 • Munibə
 • Faizə
 • Aidə
 • Səmiyyə
 • Munirə
 • Fəzilə
 • Abidə
 • Səhlə
 • Munifə
 • Qurra
 • Nəca
 • Suheylə
 • Vacidə
 • Nəfisə
 • Nəciyyə
 • Mina
 • Vasilə
 • Nura
 • Nəcla
 • Mənal
 • Viam
 • Həcər
 • Nədə
 • Məymunə
 • Vacihə
 • Hədə
 • Nəzihə
 • Naciyə
 • Vahidə
 • Həna
 • Nəsibə
 • Novf
 • Vəzha
 • Hind
 • Nəimə
 • Nəhə
 • Vəfa
 • Həya
 • Nəfisə
 • Nəbilə
 • Vailə
 • Nəbihə

Quranda adı keçən qız adları və mənaları

Allahin sevdiyi qiz adlari, islamda daha çox istifadə olunan adlar aşağıdakılardır.

 • Firdevs: 1.Cənnət, 2. bostan, bağça mənalarını verir. Fars sözüdür. 
 • Həvva: 1. Əsmər rəngli qadın mənasındadır. 2. Həvva: Hz. Adəm (a.s.)ın arvadı, ilk qadındır. 
 • Huri: 1. Cənnət qızı, mələk, 2. sevgili (Ədəbiyyatda, ümumiyyətlə, sevgiliyə huri olaraq müraciət edilir. Yəni, sevgili Huriyə bənzədilir.) Qurani-Kərimdə Vakıa, Rəhman, Tur, Duhan surələrində bu ad keçir. 
 • Kövsər: 1. Maddi və ya mənəvi çoxluq, 2. sıxlıq olan nəsil, 3. cənnətdə bir hovuzun, çayın adı, Qurani-Kərimin 108-ci surəsi və ən qısa surədir. 
 • Mələk: 1. Rəbbimizin nurdan var etdiyi varlıqlar. Allahın əmrlərinə tam olaraq uyğun gələn varlıqlar. 2. Həlim, səlim gözəl xasiyyətli biri. Qurani-Kərimdə ümumi 98 ayədə keçir. 
 • Mərvə: Məkkədə bir dağın adıdır, hacılar Mərvə ilə Səfa dağı arasında 7 dəfə gedib gəlirlər. Qurani-Kərimdə Bəqərə surəsi 158-ci ayədə də keçir. Məryəm: Hz.Peyğəmbərin anası, dindar qadın, dininə bağlı qadın deməkdir, 12 surədə, 32 ayədə keçir. Nas: Köməkçi, kömək edən (Allahın qulu). Həmçinin, Qurani-Kərimdə bir surə adıdır. 
 • Nisa: 1. Qadınlar, 2. Qurani-Kərimin 4-cü surəsi, xüsusilə qadın haqqlarından, onların hüquqi və sosial mövqelərindən bəhs etdiyi üçün bu adı verilmişdir. 
 • Nur: 1. İşıqlıq, parıltı, parlaqlıq, niran. 2. Məkkədəki Hira dağı. İşığın bir şeyə əks olunmasından meydana gələn parlaqlıq. Zünnureyn: Hz. Peyğəmbərin 2 qızıyla evləndiyi üçün Hz. Osmana verilən ünvan, qürur sahibi. Quran-ı Kərimin 24-cü surəsinin adı və cəmi 20 ayədə keçir. 
 • Qızbəlinay: Cənnətdə peyğəmbər çiçəyi 
 • Bəngisu: Əbədilik, ölümsüzlük verən su 
 • Beren: 1. Güclü, qüvvətli, 2. ağıllı 
 • Berfin: Qardan hazırlanmış, tərtəmiz 
 • Bərra: Doğru sözlü, xeyr iş görən (kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir) 
 • Bərrə: Mənası təmizləyicidir. 
 • Bətül: Onun nəfsinin çirklənməyə qarşı diqqətli olması, iffətli və şərəfini qoruması mənasındadır. 
 • Büşra: Xoşbəxtlik gətirən xəbər 
 • Buğləm: Cənnəti müjdələyən mələk 
 • Burak: Hz. Məhəmmədin merac vasitəsilə çıxarkən mindiyi minik 
 • Zahidə: Dinin qadağan etdiyi şeylərdən çəkinən 
 • Zanbaq: Gözəl iri çiçəkli bir bəzək bitkisi 
 • Zəriflik: İncəlik, gözəllik 
 • Zəhra: Ağ və parlaq üzlü olan 
 • Zəkiyyə: Zəka sahibi, qavrayışlı 
 • Zəliha: Züleyxa, su pərisi 
 • Zənnan: Qadınlar 
 • Zənnurə: Zinnur, nurlu, işıqlı 
 • Zərən: Anlayışlı, ağıllı 
 • Zərrin: Qızıldan hazırlanmış, qızıl rəngində bir cins çiçək – Fulya 
 • Zeynəb: Qiymətli daşlar, ləl-cəvahiratlar, atanın ziynəti 
 • Zinnur: Nurlu, işıqlı 
 • Zişan: Şanlı, məşhur, çox tanınmış 
 • Ziyney: Bəzək, bəzək əşyası 
 • Zuhal: Saturn 
 • Zübeyde: Öz, əsl 
 • Saturn: Doqquz planetdən altıncısı (Saturn) 
 • Zöhrə: 1. Çiçək açan, 2. çoban ulduzu (Venera) 
 • Zülal: Bərrak, saf, şirin, soyuq su 
 • Züleyxa: Hz. Yusifin arvadının adı 
 • Zülfifyə: Saçları çox gözəl olan 
 • Zümra: Gözəl, yaxşı əxlaqlı – Ağıllı, bilikli qadın 
 • Zümrüd: Yaşıl rəngli bir qiymətli daş
4.5/5 - (133 votes)

Əlaqəli yazılar

Back to top button