Coğrafiya

Günəş sisteminin planetləri haqqinda məruzə

Biz insanlar üçün böyük məna daşısa da, Günəş sistemi kainatdakı ulduz sistemlərindən yalnız biridir.  Bu sistemin mərkəzində orta ölçülü bir ulduz olan Günəş və onun ətrafında fırlanan çoxsaylı göy cisimləri yerləşir.

Gunəs

Ulduzumuz olan və beləliklə də Yerdəki hava və iqlimə birbaşa təsir edən Günəş Yerdəki həyatın əsas mənbəyidir.  Avtotrof bitkilərin fotosintez reaksiyalarında işıq enerjisindən istifadə edərək qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələrin sintezi sayəsində biz və digər məməlilər qida zəncirində yer tapa bilirik.  Günəş enerjisindən qədim zamanlardan istifadə edilir.  Əvvəlcə yabanı bitkilərin (məsələn, buğda) əhilləşdirilməsi ilə əkinçilik inqilabı baş verdi və növümüz oturaq həyata keçərək daha təhlükəsiz həyat sürmək imkanı qazandı.

Günəş Yerdən 8 işıq dəqiqəsi uzaqda olduğu üçün bizə ən yaxın ulduzdur.  Günəşdən sonra ən yaxın ulduz olan Alpha Centauri təxminən 4,3 işıq ili və Günəşdən təxminən 300.000 dəfə uzaqdadır.  Bu səbəbdən Günəş ən müvəffəqiyyətlə tədqiq edə biləcəyimiz və kainatda bol olan ulduzlar haqqında məlumat əldə edə biləcəyimiz mühüm kosmik obyektdir.

  Günəş sistemi və formalaşma nəzəriyyələri

Kainatda olduğumuz yer qədim zamanlardan bəri cavabını gözləyən mühüm bir sual olmuşdur.  Cavablar Kopernikə qədər zamanla müxtəlif olsa da, əksəriyyəti müşahidəyə əsaslanmayan fəlsəfi cavablardan ibarət idi.  Həqiqətə yaxın cavablar olsa da, demək olar ki, hamısı elmi metoddan istifadə edilməklə əldə olunmadığı üçün yanlış şərhlərə açıq idi.  Astronomiyanın doğulması ilə kainatdakı yerimiz dəfələrlə araşdırıldı və nəticədə Yerin və Günəşin yeri 17-ci əsrdə razılaşdığımız bir həqiqət oldu.

 Qalileonun əvvəllər müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilən teleskopdan səmaya baxmaq üçün istifadə etməsi bir-birinin ardınca etdiyi kəşfləri ortaya çıxardı.  Günəş sistemimizdə Veneranın fazalarını və Yupiterin peyklərini kəşf edən Qalileonun özü idi.  Onların kəşfləri sadə və indiki vasitələrlə hər kəsin edə biləcəyi bir müşahidə kimi görünsə də, bu kəşflərin astronomiyanın inkişafı üçün çox mühüm yeri olduğu göz qabağındadır.

Bu gün kəşf edildiyi qədər Günəş sistemi;  1 ulduz (Günəş), 8 planet (Merkuri, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun), 5 cırtdan planet (Ceres, Pluton, Eris, Haumea, Makemake), 185 peyk (Ay-Yer, Phobos və Buraya Deimos-Mars, Io və Avropa-Yupiter, Titan-Saturn və s.), 4 halqa sistemi (Yupiter, Saturn, Uran və Neptun) və bir milyondan çox asteroid daxildir.

 İçərisində bir çox cisim olan Günəş sisteminin necə meydana gəldiyi ilə bağlı 17-ci əsrdə irəli sürülən fikirlər 21-ci əsrdəkilərin əcdadlarıdır.  Kant və Laplasın müstəqil və fərqli baxışlarına aid edilən Kant-Laplas dumanlı hipotezi ilk dəfə Kant tərəfindən irəli sürülmüşdür.  Kantın dumanlıq fərziyyəsi daha ümumi, kainatı əhatə edən kosmoqoniya olsa da, Laplasın fikirləri Günəş sisteminin formalaşmasını izah edir.  Hər iki fərziyyə başlanğıcda dumanlığın mövcudluğu ilə bağlı həmfikirdir.  Lakin fərq ondadır ki, Kantın fərziyyəsi dumanlığın müəyyən bölgələrində həddindən artıq cazibə qüvvəsi nəticəsində göy cisimlərinin əmələ gəlməsini izah etdiyi halda, Laplas fərziyyəsi Günəş sistemində cisimlərin əmələ gəlməsini dumanlığın ətrafında fırlanan qaz və tozun mərkəzdənqaçma qüvvəsi hesabına üfürülməsi ilə izah edir. 

Merkuri

Günəşə ən yaxın planetdir.  Ölçülərinə görə ən kiçik planetdir.  Onun nə peyki, nə halqaları, nə də atmosferi var.  Onun səthi sıx kraterlərlə örtülmüşdür.  Günəş çıxanda və ya gün batımında görünə bilər.  Günəş ətrafında fırlanma sürəti ən yüksək olan planetdir.  Öz ətrafında fırlanmasını 59 günə tamamlayır.  Merkuriyə göndərilən Mariner 10 adlı kosmik zond Merkurinin bərk atmosferi və suyu olmayan ölü planet olduğunu, səthinin kraterlərlə örtüldüyünü və peyklərinin olmadığını müəyyən edib.

Venera

Günəşə yaxınlığına görə ikinci planetdir.  O, həmçinin Çoban Ulduzu kimi də tanınır.  Onun nə peykləri, nə də üzükləri var.  Ölçülərinə görə Yerə bənzədiyi üçün onu “Yerin əkizləri” də adlandırırlar.Atmosferində sıx karbon qazı olduğuna görə istixana effekti çox yüksəkdir.Digər planetlərdən fərqli olaraq Venera şərqdən qərbə doğru fırlanır. öz oxu ətrafında fırlanmasını 243 günə tamamlayır.Qalın atmosfer təbəqəsi günəş şüalarını əks etdirdiyi üçün Venera parlaq bir planet olaraq görülür.

Yer

Günəşə yaxınlığına görə üçüncü planetdir.  Bu, Günəş sisteminin üzərində həyatın olduğu bilinən yeganə planetdir.  Onu yerüzü, yerkürəsi mavi planet də adlandırırlar.  Yerin ətrafında qalın bir atmosfer təbəqəsi var.  Atmosferdəki oksigen, səthdəki su və temperatur həyatın davam etməsini təmin edir.  Yerin yeganə təbii peyki Aydır.  Öz oxu ətrafında fırlanmasını 24 saat ərzində tamamlayır.  Yer Günəş ətrafında elliptik orbitlə hərəkət edir.  Fəsillər cüzi eksenel əyilmə səbəbindən baş verir.

Mars

Günəşə yaxınlığına görə dördüncü planetdir.  Onun ölçüsü Yerin təxminən yarısı qədərdir.  Səthində olan dəmir oksidi səbəbiylə qırmızımtıl görünür və bu səbəbdən də “Qırmızı Planet” olaraq da tanınır.Nazik atmosferə malik olsa da,həyat yoxdur.Səthində vulkanlar,boş düzənliklər,kraterlər var. , buna görə də Marsın səthi Yerin səthinə bənzəyir.Bundan əlavə onun fırlanma dövrü və mövsümi dövrləri var. O, Yerə çox bənzəyir və Phobos və Deimos adlı iki təbii peyki var.

Yupiter 

Günəşə yaxınlıq baxımından beşinci planetdir.  Yupiter həm diametrinə, həm də kütləsinə görə Günəş sisteminin ən böyük planetidir.  Onun diametri Yerin ölçüsündən təxminən 11 dəfə böyükdür.  Günəş ətrafında dövrünü 12 il ərzində tamamlayır.  Onun kiçik bərk nüvəsi var, qalan hissəsi maye hidrogendən ibarətdir, onun üzərində quru yoxdur və çox isti planetdir.  Yupiterin nazik qaranlıq bir halqası var.  Onun 63 peyki var.  Bunlardan “Qanymede” Günəş sisteminin ən böyük peykidir.

Saturn 

Günəşə yaxınlığına görə altıncı planetdir.  Ölçülərinə görə ikinci ən böyük planetdir.  Ətrafında buz və qaya parçalarından hazırlanmış halqalar var.  Buna görə də onu “halqa planeti” adlandırırlar.Saturnun 17 peyki məlumdur.Saturn qazlardan ibarət planetdir.Güclü maqnit sahəsinə malikdir.Ən sürətli küləklərin əsdiyi planetdir.O planet ətrafında fırlanmasını tamamlayır. Günəş təxminən 29 ildir. Onun cazibə qüvvəsi demək olar ki, Yerin cazibə qüvvəsinə bərabərdir.

Uran 

Günəşə yaxınlığına görə yeddinci planetdir.  Ölçülərinə görə üçüncü ən böyük planetdir.  O, öz orbitində yuvarlanan lülə kimi fırlanır.  Kiçik bir nüvəyə və qalın bir atmosferə malikdir.  Onun səthi buz təbəqəsi ilə örtülmüşdür.  Onu buz nəhəngi də adlandırırlar.  Onun ətrafında 11 halqa qaya hissəcikləri var.  Onun atmosferinin zəhərli qazlardan ibarət olduğu güman edilir.  Uranın 27 peyki var.  Günəş ətrafında 84 ildə fırlandığı halda, öz oxu ətrafında 11 saatda fırlanır.

Neptun 

Günəşə yaxınlığına görə səkkizinci planetdir.  Günəş sisteminin ən uzaq planetidir.  Neptun eksperimental müşahidələrdən əvvəl riyazi proqnozlarla tapılan ilk və yeganə planetdir.  Neptunun quruluşu Urana çox bənzədiyi üçün onu Uranın əkizləri də adlandırırlar.  Onun 13 peyki var.  Günəş sisteminin ən soyuq yerlərindən biridir.  Neptunun atmosferi aktivdir və hava hadisələri ilə diqqəti cəlb edir.  Qaliley onu ilk dəfə müşahidə etməsinə baxmayaraq onu ulduz hesab edirdi.

Planetlər Günəş sistemində iki ayrı hissədə qiymətləndirilir: daxili və xarici planetlər.  Daxili planetlər;  Bunlar Merkuri, Venera, Yer və Marsdır.  xarici planetlər;  Bunlar Yupiter, Saturn, Neptun və Urandır.  Daxili və xarici planetlər arasında fərqin səbəbi planetlərin günəşdən uzaqlığıdır.  Daxili planetlər xarici planetlərdən daha yaxındır.

4.2/5 - (18 votes)

Əlaqəli yazılar

Back to top button