CoğrafiyaMaraqlı Məlumatlar

Göl adları

Su obyektlərinin dənizə çıxışı olmayan, dərin və çuxur sahələrinə göllər deyilir.  Torpaqların təbiətinə görə zaman keçdikcə boşluqlarda su yığılıb və göllər əmələ gəlib.  Göllər süni və təbii yolla şaxələnir.  Hər iki növün zamanla yox olma riski var.  Bu baxımdan göllərimizi qlobal istiləşməyə qurban verməmək öz əlimizdədir.  Göllər su ehtiyatları baxımından bəşəriyyət üçün vacibdir. 

Quruda əmələ gələn və müxtəlif ölçülərdə əmələ gələn çuxurlarda suyun toplanması nəticəsində yaranan kütlələrə göllər deyilir.  Göllər dənizlərdən kiçik, çaylardan isə böyükdür.  Bir neçə gölün toplanmasına göllər bölgəsi deyilir.

 Durğun və sakit göllər axınları olmadığı üçün suyun hərəkəti və dalğalanması baxımından çox zəngin deyildir.  Onların ölçüləri, qidalanma üsulları, dərinlikləri, strukturları, temperaturları və yerləşdikləri bölgənin xüsusiyyətləri göllərin gələcəyi üçün vacibdir.  Qlobal istiləşmə səbəbindən dünyada göllər günü-gündən kiçilir.  Bir çox göllərin qurumasının əsas səbəbi qlobal istiləşmədir.

Göllərin əmələ gəlməsinin əsas amilləri yeraltı və yerüstü sulardır.  Bu amillər həm də gölü acı, şirin və duzlu edir.  Qidalanma mənbələri qədər əhəmiyyətli olan göllər ayrı bir ekosistem təşkil edir.  Həm də çoxlu şirin su canlılarının evidir.

Göl nədir?

Göl quruda əmələ gələn çuxurların müxtəlif sularla doldurulmasına verilən addır.  Yeraltı və yerüstü suları ilə dəstəklənən göllər şirin və duzlu olmasına görə çöküntü quruluşuna malikdir.  Dərinliklər və strukturlar öz infrastrukturlarından asılı olaraq zamanla dəyişə bilər.

 Qida ehtiyatlarının bolluğu göllərə dolama yolu ilə yol tapmağa və dənizlərə çatmağa imkan verir.  Ölçüsü müxtəlif olan göllər arasında Xəzər gölü dünyanın ən böyüyü hesab olunur.  Xəzər gölü ölçü baxımından dəniz qədər geniş görünsə də, özəlliklərinə  görə göldür.

Göllərin xüsusiyyətləri nələrdir?

Yerdəki şirin suyun 87%-ni təşkil edən göllər yer qabığı strukturunda yerləşir.  Şirin suyu olanlar içməli su kimi istifadə edilə bilər.  Acı və duzlu olanlar bu sahədə daha effektivdir.  Məlumdur ki, nəqliyyat üçün kifayət qədər böyüklükdə və dərinlikdə olan göllərdən istifadə olunur.  Eyni zamanda akvakultura və elektrik enerjisi istehsalı xüsusiyyətlərinə malikdir.

Göllər necə əmələ gəlir?

Göllər əmələ gəlməsinə görə iki əsas maddəyə bölünür.  Bu maddələrdən birincisi təbii göllərdir.  Təbii göllərin əmələ gəlməsinə görə;  Onlar bir-birindən tektonik, vulkanik, karstik, buzlaq və quru göllər kimi fərqlənirlər.  Əsas maddələrdən ikincisi süni göllərdir.  Təbii göllər müxtəlif xüsusiyyətlərə malik torpaq strukturlarının dağılması və ya hərəkəti nəticəsində əmələ gəlir.  Süni göllər insan əli ilə yaradılmış göllərdir.

Göllərin əmələ gəlməsinə görə növləri hansılardır?

Göllər qidalandıqları yerə, dərinliklərinə və getdikləri yerə görə fərqlənirlər və bu fərqlər göllərin ömrü ilə mütənasibdir.  Göllərin əmələ gəlməsinə görə növləri;  Tektonik, karst, buzlaq, vulkanik, zəlzələ,uçqun, bənd və meteorit, eol mənşəli kimi təsnif edilir.  Göl növləri ümumi xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı kimi araşdırıla bilər;

Tektonik göllər

Yer qabığının hərəkəti nəticəsində yaranan çuxurlarda suyun toplanmasına tektonik göl deyilir.  Ümumiyyətlə qırılma xətlərinə paralel olan bu göllər zəlzələlər nəticəsində yaranmış böyük çuxurlarda əmələ gəlir. 

Karst gölləri

Quru strukturu əhəng daşından ibarət olan göllərə karst gölləri deyilir.  Əhəng daşı sular tərəfindən əridildikdən sonra çuxurlar əmələ gəlir.  Yaranan çuxurların genişlənməsi ilə karst gölləri yaranır.  Karst gölləri dibindən ən çox sızan göllərdir.  Daim əriyən bir quruluşa sahib olduqları üçün strukturları və ölçüləri daim dəyişir. 

Buzlaq  mənşəli göllər

Dağ zirvələrində yaranan buzlaq gölləri buzlaqların aşınması nəticəsində çuxurların yaranması ilə əmələ gəlir.

Vulkanik göllər

Sönmüş vulkanik dağların ağızlarında əmələ gələn göllərə vulkanik göllər deyilir.  Krater hissələrində suyun yığılması nəticəsində yaranan bu göl növləri ən az rast gəlinən göllərdir.

Meteorit göllər

Nə vaxtsa yerin səthinə düşmüş meteoritin yaratdığı çökəklikdə su toplanması nəticəsində əmələ gəlir.

Zəlzələ,uçqun və yaxud bənd gölləri

Çay dərələrinin qarşısının dağ uçqunları sürüşmə və ya lava axənları tərəfindən kəsilməsi nəticəsində yaranır.

Eol gölləri

Küləyin fəaliyyəti ilə yaranan çalalarda əmələ gələn göllərdir.

Göllərin quruluşuna təsir edən amillər hansılardır?

Göllərin quruluşuna təsir edən ən əsas amil onların ölçüsü və dərinliyidir.  Gölün ölçüsü və dərinliyi nə qədər böyük olarsa, duzun miqdarı da bir o qədər yüksək olacaqdır.  Quruluşa təsir edən digər amil davamlılıqdır.  Axarlı olan göllərin suları təzədir.  Ancaq yağışlı və rütubətli iqlimi olan rayonların gölləri daha şirin olur.

Gölü əmələ gətirən süxurların quruluşu acı və ya duzludursa, gölün də ona nisbətdə eyni xüsusiyyətə malik olduğu məlumdur.  Tuz Gölünün suyu duzlu, Van gölünün suyu isə acı olmasının səbəbi budur.

Göl adları siyahısı

Dünyada milyonlarla irili-xırdalı göllər var.  Hər gölün öz xüsusiyyətləri var.  Bununla belə, dünyada böyüklüyü ilə məşhur olan və özünəməxsus bir çox xüsusiyyətləri olan göllər də var.  Xəzər gölü, Miçiqan Horon gölü, Superior gölü, Viktoriya gölü, Tanqanika gölü, Baykal gölü, Malavi gölü, Eri gölü kimi göllər dünyanın ən böyük məlum və ən əhəmiyyətli göllərindəndir.

Xəzər gölü : Xəzər gölü və dənizlərlə əlaqəsi olmayan dünyanın ən böyük məlum gölüdür.  Ölçüsünə görə dənizdən heç bir fərqi olmayan Xəzər gölü bir çox alimlərə görə dəniz sayılır.  Hazar gölü ərazi baxımından dünyanın ən böyük ən böyük gölü olaraq görülür.

Miçiqan gölü: Miçiqan gölü ABŞ-ın ən böyük gölü və dünyanın ikinci ən böyük gölüdür.  Miçiqan gölü tamamilə ABŞ-da yerləşən yeganə göldür.  Dəniz səviyyəsindən 176 metr yüksəklikdə yerləşir.  Dərinliyi 281 metr, eni isə 58016 kvadrat kilometrdir.

Superior Gölü: Dünyanın ən böyük şirin sulu Superior gölü ABŞ-da yerləşir.

Viktoriya gölü: Afrikanın şərqində, Tanzaniya, Uqanda və Keniya ərazilərində yerləşir.  Dünyanın ikinci ən böyük şirin su gölüdür.  Afrika qitəsinin ən böyük gölüdür.  Viktoriya gölü Nil çayının ən böyük su mənbəyidir.

Tanqanika gölü:Afrikanın ən dərin və ikinci ən böyük gölüdür.  Afrikada ən çox su ehtiyatına malikdir.  32893 kvadrat kilometr ərazidə yerləşir.

Baykal gölü: Rusiyanın cənubunda yerləşən Baykal gölü 31722 kvadrat kilometr ərazidə yerləşir.  Dünyanın ən dərin gölü hesab olunur.  Onun bazası dəniz səviyyəsindən 1285 kilometr aşağıdadır.

Plitviskie gölü, Xorvatiya:

4.7/5 - (39 votes)

Əlaqəli yazılar

Back to top button