Din

Avesta kitabı haqqında məlumat

Zərdüşt peyğəmbər öz dövrünün çoxallahlı dinlərini rədd etmiş və təkallahlı dini təbliğ etmişdir. Zərdüştilik dini eramızdan əvvəl yaranmışdır.  3-7.  Əsrlər boyu Fars İmperiyasının rəsmi dini olub. Müsəlmanların İranı zəbt etməsi ilə zərdüştilik böyük tənəzzülə uğradı və bu tarixdən başlayaraq, xüsusilə IX-X əsrlərdə buradakı zərdüştilər təzyiqlər nəticəsində Hindistana köç etmişlər.

Zərdüşt peyğəmbər 

Zərdüşti mənbələrinə görə uşaqlıqdan daim axtarışda olan Zərdüşt iyirmi yaşına çatanda əhəmiyyətli dəyişikliklər yaşamağa başlamış, tez-tez dağlara, kimsəsiz yerlərə gedərək tənha bir həyat sürməyə çalışmışdır. Otuz yaşında ikən dua etmək üçün çaydan su götürərkən sahildə qəfildən Allahın mələyi Vohu Manah (yaxşı fikir) onun yanına gəldi. Vohu Manah bu ilk görüşdə ona ilk vəhyləri verdi və onu ruhən Ahuramazdaya apardı. Bu vəhy təcrübəsini gələcəkdə başqaları da izləmiş və Zərdüşt yaşadığı dövrün çoxallahlılığına qarşı tövhid inancına əsaslanan bir təlimi insanlara yaymaq vəzifəsi daşıyan bir elçi kimi fəaliyyətə başlamışdır.

Mübarizəsinin ilk illərində uğursuzluğa düçar olan Zərdüştə ilk on ildə ancaq əmisi oğlu inanırdı.

Tarixdə bütün peyğəmbərlərin dəvəti çox sərt şəkildə qarşılanıb. Hz.  Nuh doqquz yüz əlli il öz qövmünü gecə-gündüz haqqa dəvət etdi.  Hz. Yunus qövmünün sözünə qulaq asmadığı üçün Yunus peyğəmbər öz xalqını və ölkəsini tərk etdi. Hz. Musa israilliləri azadlığa dəvət edəndə onların cavabı belə oldu: “Ey Musa, sən doğru deyirsən, lakin Firon bizi yedizdirir”.  baş verib. Zərdüşt peyğəmbər də öz cəmiyyətini haqqa, ədalətə, hürriyyətə dəvət edərkən də eyni reaksiyaları görmüşdür. Ona qarşı ən sərt müxalifət ruhanilərdən gəldi.  Çünki tarixin bütün dövrlərində güc mexanizmləri ilə əməkdaşlıq edən institutlaşmış ruhanilər çörəyini (!) dini bazarda satmaqla qazanırdılar.

Zərdüştilik e.ə.  6-cı əsrdə formasını tamamlayan ən qədim monoteist dinlərdən biri olduğu düşünülür. Ancaq kəşf edilən Ketef Hinnom (Gümüş Amulet Yazısı) eyni əsrə aid olduğu üçün formasını tamamlamış ən qədim monoteist din olduğu iddiası kimi qəbul edilə bilər.

Avesta kitabi haqqinda melumat

Avesta zərdüştiliyin əsas kitabıdır.  Əsas, zəruri, izahedici məlumat deməkdir.  Zend-Avesta hərfi mənada “Avestanın təfsiri” deməkdir.

Avesta, e.ə. 1500-1000-ci illər arasında yaşamış ilk Arya dininin banisi olan Zərdüşt dininin müqəddəs kitabının adıdır. Bu din öz adını banisi Zərdüştdən almışdır. Onun müqəddəs kitabı Avestadır. Halbuki Avestada zərdüştilərə “Məzdisnan” deyirlər. Əslində Hindistanda parslar hələ də özlərini “Mezdisnu” adlandırırlar. Bu dinin əsasını qoyan Zərdüşt Qatalar adlı dördlüklər yazmışdır. Bu dördlüklər Avestada toplanmışdır. Bu yazılar Zərdüştün nəyə inandığını və zərdüştiliyin əsaslarını izah edən yeganə sənəddir. Avesta dili qədim İran dillərinin bir hissəsi olan, sanskrit dili ilə bağlı olan və zazaki dili ilə böyük oxşarlıqlara malik olan hind-iran dilindəndir.

“Avestanı” teoloji prizmadan dəyərləndirdiyimiz zaman ən böyük tanrı “Fəzilət Tanrısı” Ahuramazdadır. Bütün kainatı yaradan və hər şeyi bilən Odur. O, kainatın və bütün varlıq aləminin hökmdar sahibidir. Zərdüştün dini islahatının mərkəzinə qoyduğu və tərifləməyə çalışdığı tanrı “Hər şeyi bilən” tanrı olan “Müdrik Rəbb” Ahuramazdadır. Onun atributlarından biri səmavi təbiətə işarə edən “hər şeyi görən” vouru casanidir.

Ahuramazda qarşımızda passiv bir tanrı kimi deyil, varlıq üzərində aktiv bir tanrı kimi görünür. Pislik nəhayət məğlub olacağına görə yaxşılığın təməl əsası var. Məşhur inancın əksinə olaraq, Zərdüştilikdə ciddi dualizm yoxdur. Xeyirlə şərin qarşıdurması dialektik prosesdir ki, yalnız varlıqda işləyir və əsas yaxşılıqdır. Xeyirlə şərin mübarizəsi Ahuramazda ilə Əhriman arasında gedir, lakin Əhriman son nəticədə məğlub olacağından şər də əsas varlıq olmaqdan çıxacaq və yalnız varlığın yaradılması prosesində dialektik mövqedə qalacaq.

Avestanın bölmələri

Avesta 21 kitabdan ibarət olduğu halda, İsgəndərin işğalı zamanı dağıdılmış kitablardan yalnız “Yasna”, “Visparad” və “Vendidad”/”Videvdat” qalmışdır.

Makedoniyalı İsgəndər əvvəllər Arya, sonralar Eran, indi isə İran adlanan torpaqları ələ keçirməyə başladığı müharibə zamanı sözügedən mətnlərin 17 cildini yandırıb. Bu müharibədən qaçaraq Hindistanın Bombey bölgəsinə köç edən zərdüşti tərəfdarları yanmaqdan xilas olan hissələri də özləri ilə aparırdılar. Bunlar Bombeydəki mətnlərdir və ilk dəfə 17-ci əsrdə fransız əsilli Anketil-Dupperon tərəfindən qərb dillərinə tərcümə edilmişdir.

Avesta və Sanskrit dilləri üzrə alim Hauq demişdir: “Zərdüşt peyğəmbər Allahın tək olduğunu sübut etdikdən sonra qədim zamanlardan insanları və alimləri narahat edən böyük bir məsələyə (Dünyada görünən bütün çatışmazlıqları və pislikləri Uca Allahın ədalət və mərhəmətinə necə aid etmək olar?) iki qarşı-qarşıya gələn qüvvənin nəzəriyyəsini irəli sürməklə toxundu. Buna görə də bu iki varlıq ayrı-ayrı maddələr kimi yaxşı başa düşülür.  Əslində, Angra Mainyu imşas pendlərin əksidir.  İmşas Pendler Ahura ilə bərabər hesab ediləndə Əhriman da Ahura ilə bərabər oldu.  Qaqalarda və Yestlərdə imşas pencəkləri mələk rolunu oynayır.Qaqalarda bəzi tanrı adları Ahura Məzdanın atributları olsa da, sonradan tərtib edilən Avesta bölmələrində bu sifətlər tanrı obrazını almışdır.  

Beləliklə, Zərdüştdə görülən dualizm, yəni Ahura Mazda ilə Angra Mainyu arasındakı münasibət digər səmavi dinlərdə Tanrı ilə Şeytan arasındakı münasibət kimi qəbul edilir.

Zərdüştilərin müqəddəs kitabı olan “Avesta”dakı mətnlərin əsl mənası Qərb alimləri bu mövzu ilə yaxından maraqlanana qədər bu kitabları müqəddəs elan edən insanlar tərəfindən belə məlum deyildi. Buna görə də;  İntibah təcrübəsi keçmiş belə ölkələrdə “azad düşüncəli” kimi yetişən alimlərin “Avesta”nın kəşfini “kəşf” saymamaq böyük ədalətsizlik olardı. Bununla belə, Qərb alimləri Avestanı tədqiq edərkən yenə də kürd dilini nəzərə almamaqla göz ardı edilə bilməyən bir səhvə yol verdilər – yəqin ki, məlumatsızlıqdandır. Bu tədqiqatçılar İran xalqlarından söhbət gedəndə həmişə yalnız “farsları” xatırladırlar. Onlar dil olaraq ancaq fars dilini öyrənməyə üstünlük verirdilər. Digər İran dilləri nəzərə alınmadı.  Bununla belə, kürd dilinin və xüsusən də kürdcənin zazaki və hevrani ləhcələrinin nəzərə alınması həm Avestanın ilkin coğrafiyasının müəyyən edilməsində, həm də Zərdüşt peyğəmbərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsində tədqiqatçılara kömək edir.

Yazılı Avesta haqqında ən aydın şəhadət verən yunan yazıçılarından biri də Hermippdir.  Müəllif “Maqular haqqında” adlı kitab da yazıb.  Buna görə Zərdüşt 2 Milyon misra bəstələyib.  Hermipp deyir ki, o, bu kitabları bir-bir araşdırır və hər birinin məzmununu qeyd edir (biz bunları Plinidən öyrənirik). Yunan yazıçıları arasında başqa, daha az diqqətəlayiq, oxşar iddialar da var. Ərəb tarixçisi Əbu Cafer Attavari; təkidlə vurğulayır ki, Zərdüşt kitabları 12 min öküz dərisini (perqament kağızı) dolduracaq qədər böyükdür. Ənənəvi Zərdüşti mənbələrində; Müqəddəs Kitabın bu əmanəti Kava Vistaşpaya verən Ahura Mazda tərəfindən Peyğəmbərə nazil edildiyi və bu ilk Zərdüşti padşahının Camaspa vasitəsilə yazılı şəkildə yazıldığı qeyd edilir. Lakin bu kitabın hansı əlifba ilə yazıldığı və aqibətinin necə olduğu məlum deyil. Pausanius adlı yunan səyyahı (AD 180); “atəşpərəst Maqus”dan bəhs edərkən onların öz məbədlərində yunanlara məlum olmayan bir dildə Allaha ilahilər oxuduqlarını və onları kitabdan oxuduqlarını qeyd edir.

Ərəb-islam yazarlarından bəziləri Zərdüşt və onun kitabı haqqında çox ciddi açıqlamalar verərkən, bəziləri də təbliğat məqsədi ilə hərəkət edir, “araşdırma” adı altında təqdim etdikləri məhsullar sadəcə olaraq böhtan xarakterli sənədlərdir. Bu tip tədqiqatçılar bizə fayda verəcək qədər ciddi deyillər. Amma yenə də Zaratuştranın yazdığı “Avesta” və ya “Aşta” adlı kitabın – apokrifik də olsa – adını çəkirlər.  Və bu;  Bu, ona görə vacibdir ki, bəhdinilərin müqəddəs kitabının yazılı formasını onlar da görüblər.

Avesta haqqında Ərəb ədibləri

Ərəb ədiblərindən Məsudi (miladi 943-cü il) Zərdüşt (Zəratuştra) kitabı haqqında belə maraqlı qeydlər etmişdir: Zərdüştün yazdığı ilk kitab Avestadır. Farslar bu kitabı başa düşə bilmirdilər. (Bunun üzərinə) Zərdüşt bu kitaba təfsir yazdı ki, onlar (farslar) onu Zend adlandırdılar. O, bu şərhə şərh də yazıb.  Farslar onu Pazend adlandırırdılar. Zərdüştün ölümündən sonra farslar bu şərhlərin təfsirini və kitabın ümumi izahını yazmışlar. Onu Yəzdə adlandırdılar. Məsudinin qeyd etdiyi bu “Yəzdə” “Avesta”nın üçüncü “cild”ində bu gün də varlığını davam etdirən “Əsrlər”dir. Məsudi müsəlmanların “kafir” mənasında işlətdiyi “Zendıq” və ya “Zındıq” sözünün mənşəyini də araşdırmışdır. Bu söz əsasən Zenddən gəlir.  Məlum olduğu kimi (Məsudi deyir), Zend yalnız göydən enənlərin (yəni Avestanın) təfsiridir.  Farslar “Avesta”ya qarşı dini fikirlər irəli sürənləri “Zəndiq” adlandırırdılar. Çünki o, Müqəddəs İncildəki mətndən əvvəl öz istehsalı olan “zend” qoydu. Məlum olduğu kimi, Zərdüştünün yaşadığı dövrlə bağlı ən dəqiq elmi təhlili aparan Məsudi olmuşdur.

Şəhrastani (1086-1153) “Kitâb-ül-milal və nəhəl” əsərində dinlərdəki məzhəb və məzhəbləri araşdırır. Təbəri ( E.ə 923-cü il), Dimişqi (e.ə 1327-ci ildə vəfat edib), İbn Fozlan, İbn əl-Əsir kimi bir çox ərəb yazıçıları Zərdüştü “bütpərəst”, “yalançı peyğəmbər” və ya “əşta” adlı anlaşılmaz bir kitab yazan şəxs kimi təsvir etmişlər. Şəhrastani onu vicdansızlıq kimi qələmə verməklə yanaşı, (mümkün qədər) obyektivlikdən kənara çıxmadan Maqular dinini təsvir edir. Bu böyük İslam yazıçısı Muqunu da yəhudilər, xristianlar və müsəlmanlar kimi “Kitab əhli” kimi təsvir edir. Onları yazdıqları kitablara inanan brahmanlardan və ulduzlara pərəstiş edən sabilərdən ayırır. Şəhrastani;  Onun bu kitabda qeyd etdiyi kimi, Avesta yazılı şəkildə mövcuddur;  “Magu Dini”;  ruhun başqa bir varlığa keçəcəyinə inanan təriqət;  O, həmçinin Məzdəkləri, Qayo Maratan (Qayomarthiyah) təriqətini və Zərvaniləri xatırladır.

Yuxarıda müəyyən etdiyimiz fikirlər işığında E.ə 650-ci ildən başa düşürük ki, İranda hökmranlıq edən İslamlar orada yazılmış Avestaya rast gəliblər.

Zərdüştilərin ən mühüm dini kitablarından biri olan Dinkardda;  Sasanilər dövründə də varlığını davam etdirən “Avesta”nın 345.700 sözdən ibarət olduğu qeyd edilir. Avestanın təfsiri olan Zenddə 2.094.200 söz var idi.  Nəzərə alsaq ki, ərəb istilasından sonra bu gün əlimizdə olan “Avesta” cəmi 83.000 sözdən ibarətdir, bu Zərdüşti müqəddəs kitabının ərəb istilası zamanı vurduğu zərərin miqyasını daha yaxşı anlaya bilərik.

Avesta dili 

Qədim fars dili ilə birlikdə ilk məlum İran (Hind-Avropa) dillərindən biridir. Bu dilə daha çox zərdüştilərin müqəddəs kitablarında rast gəlindiyi üçün Avropanın ilk dilçiləri onu yanlış olaraq zendi dili (Zend Avesta) adlandırmışlar.  Lakin başlanğıcdakı mətn Mərkəzi İran dillərindən biri olan Pəhləvi dilində yazılmış “Avesta”ya müqəddimə idi. Əslində, İran peyğəmbəri Zərdüştün avesta dilində yazdığı bu anaxronistik şeirlər o dövrün dini islahatının ilkin sənədləridir. Əsər indiki vəziyyətdə “İliada” və “Odissey”dən iki dəfə uzundur. Kitab sistemə salındıqda (m. 4-6-cı əsrlər) Avesta yalnız Zərdüşti kahinlərinə məlum olan ölü dil idi. Dilin vətənini (müəyyən də olsa) Şərqi İranda axtarmaq yerinə düşərdi. Uzun müddət əvvəl onun baktriya dili olduğu düşünülsə də, sonralar onun qədim Xarəzmdən (Kivə) İrana yayıldığı müəyyən edilmişdir.

Avestan dilində rəqəmlər indiki kürdcə ilə demək olar ki, eynidir. 

4.1/5 - (21 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button