Din

Covsen kebir duasi

Covsen kebir duasi, oxunuşu və tərcüməsi saytımızda təqdim olunur.

“Cövşən-Kəbir” ərəbcədən “böyük zireh” kimi tərcümə olunur. Duaya belə bir adın verilməsi maraqlı bir hadisə ilə bağlıdır. Döyüşlərin birində əziz İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmməd (s) ağır və bahalı bir zireh geyinmişdi. Zirehin ağırlığından əziyyət çəkən peyğəmbərə (s) Cəbrayıl nazil olur, onu salamladıqdan sonra Allahın sözünü çatdırır: “Zirehi əynindən çıxart və bu duanı oxu. Çünki, bu dua özün və ümmətin üçün əmniyyət və təhlükəsizlikdir”. Duanın həm maddi, həm mənəvi vəziyyətə müsbət təsirləri barədə müxtəlif hədislər nəql olunub. Dua Allah-Təalanı min adı ilə çağırmaqdan ibarətdir. Oxucunun diqqəti bütövlükdə Allaha yönəlir və Onun gözəl adlarının zikri ilahi mərifətin artmasına səbəb olur.

Bu duanı Ramazan ayının əvvəlində oxumaq müstəhəbdir, xüsusi ilə Qədr gecələrində.

Oxunuş qaydası:

Bismillahir–rəhmanir–rəhim

1.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əllahu, ya Rəhmanu, ya Rəhimu, ya Kərimu, ya Muqimu, ya Əzimu, ya Qədimu, ya Əlimu, ya Həlimu, ya Həkim, Subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, xəllisna minən nari ya rəbb.
2.Ya səyyidətis sadati ya mucibəd dəəvat, ya rafiəd dərəcati ya vəliyyəl həsənat, Ya ğafirəl ğətiati yə mu’tiyəl məs’əlat, ya qabilət təvbati ya samiəl əsvat, ya aliməl xəfiyyati ya dafiəl bəliyyat.
3.Ya xəyrəl ğafirin, ya xəyrəl fatihin, ya xəyrən nasirin, ya xəyrəl hakimin, ya xəyrəl raziqin, ya xəyrəl varisin, ya xəyrəl hamidin, ya xəyrəl zakirin, ya xəyrəl munzilin, ya xəyrəl muhsinin.
4.Ya mən ləhul izzətu vəl cəmal, ya mən ləhul qudrətu vəl kəmal, ya mən ləhul mulku vəl cəlal, ya mən huvəl kəbirul mutəal, ya munşiəs sihabis siqal, ya mən huvə şədidul mihal, ya mən huvə səriul hisab, ya mən huvə şədidul iqab, ya mən indəhu husnus səvab, ya mən indəhu ummul kitab.
5.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Hənnanu ya Mənnanu ya Dəyyan, ya Burhanu ya Sultanu ya Rizvan, ya Ğufranu ya Subhanu ya Mustəan, ya zəl mənni vəl bəyan.
6.Ya mən təvazəə kullu şəy’in li əzəmətih, ya mənistəsləmə kullu şəy’in li qudrətih, ya mən zəllə kullu şəy’in li izzətih, ya mən xəzəə kullu şəy’in li heybətih, ya məninqadə kullu şəy’in min xəşyətih, ya mən təşəqqəqətil cibalu min məxafətih, ya mən qamətis səməvatu bi əmrih, ya mənistəqərrətil ərəzunəh bi iznih, ya mən yusəbbihur rə’du bihəmdih, ya mən la yə’tədi əla əhli məmləkətih.
7.Ya ğafirəl xətaya, ya kaşifəl bəlaya, ya muntəhər rəcaya, ya mucziləl ətaya, ya vahibəl hədaya, ya raziqəl bəraya, ya qaziyəl mənaya, ya samiəş şəkaya, ya basiəl bəraya, ya mutliqəl usara.
8.Ya zəl həmdi vəs səna, ya zəl fəcri vəl bəha, ya zəl məcdi vəs səna, ya zəl əhdi vəl vəfa, ya zəl əfvi vər riza, ya zəl mənni vəl əta, ya zəl fəsli vəl qəza, ya zəl izzi və bəqa, ya zəl cudi vəs səxa, ya zəl alai vən nə’ma.
9.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Maniu ya Dafiu ya Rafiu, ya Saniu ya Nafi, ya Samiu ya Camiu ya Şafiu ya Vasiu ya Musi.
10.Ya saniə kulli məsnu, ya xaliqə kulli məxluq, ya raziqə kulli mərzuq, ya malikə kulli məmluk, ya kaşifə kulli məkrub, ya faricə kulli məhmum, ya rahimə kulli mərhum, ya nasirə kulli məxzul, ya satirə kulli mə’yub, ya məlcəə kulli mətrud.
11.Ya uddəti ində şiddəti, ya rəcai ində musibəti, ya munisi ində vəhşəti, ya sahibi ində ğurbəti, ya vəliyyi ində ni’məti, ya ğiyasi ində kurbəti, ya dəlili ində həyrəti, ya ğənai indəftiqari, ya məlcəi indəztirari, ya muini ində məfzəi.
12. Ya əllaməl ğuyub, ya ğəffarəz zunub, ya səttarəl uyub, ya kaşifəl kurub, ya muqallibəl qulub, ya təbibəl qulu, ya munəvvirəl qulub, ya ənsiəl qulub, ya mufərricəl humum, ya munəffisəl ğumum.
13.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Cəlilu ya Cəmilu ya Vəkilu ya Kəfilu ya Dəlil, ya Qəbilu ya Mudilu ya Munilu ya Muqilu ya Muhil.
14.Ya dəliləl mutəhəyyirin, ya ğiyasəl mustəğisin, ya sərixəl mustəsrixin, ya carəl mustəcirin, ya əmanəl xaifin, ya əvnəl mu’minin, ya rahiməl məsakin, ya məlcəəl asin, ya ğafirəl muznibin, ya mucibə də’vətil muztərrin.
15.Ya zəl cudi vəl ihsan, ya zəl fəzli vəl imtahan, ya zəl əmni vəl əman, ya zəl qudsi vəs subhan, ya zəl hikməti vəl bəyan, ya zər rəhməti vər rizvan, ya zəl huccəti vəl burhan, ya zəl əzəməti vəs sultan, ya zər rə’fəti vəl mustəan, ya zəl əfvi vəl ğufran.
16. Ya mən huvə rəbbu kulli şəy, ya mən huvə ilahu kulli şəy, ya mən huvə xaliqu kulli şəy, ya mən huvə saniu kulli şəy, ya mən huvə qəblə kulli şəy, ya mən huvə bə’də kulli şəy, ya mən huvə fəvqə kulli şəy, ya mən huvə alimun bi huvə kulli şəy, ya mən huvə qadirun əla kulli şəy, ya mən huvə yəbqa və yəfna kullu şəy.
17.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya mu’minu ya muhəyminu ya mukəvvinu ya muləqqinu ya mubəyyin, ya muhəvvinu ya muməkkinu ya muzəyyinu ya mu’linu ya muqəssim.
18.Ya mən huvə fi mulkihi muqim, ya mən huvə fi sultanihi qədim, ya mən huvə fi cəlalihi əzim, ya mən huvə əla ibadihi rəhim, ya mən huvə bi kulli şəy’in əlim, ya mən huvə bi mən əsahu həlim, ya mən huvə bi mən rəcahu kərim, ya mən huvə fi sun’ihi həkim, ya mən huvə fi hikmətihi lətif, ya mən huvə fi lutfihi qədim.
19.Ya mən la yurca illa fəzluh, ya mən la yus’əlu illa əfvuh, ya mən la yunzəru illa birruh, ya mən la yuxafu illa ədluh, ya mən la yədumu illah mulkuh, ya mən la sultanə illa sultanuh, ya mən vəsiət kullə şəy’in rahmətuh, ya mən səbəqət rəhmətuhu ğəzəbəh, ya mən əhat bi kulli şəy’in ilmuh, ya mən ləysə əhədun misluh.
20.Ya faridəl həmm, ya kaşifəl ğəmm, ya ğafirəz zənb, ya qabitəl təvb, ya xaliqəl xəlq, ya sadiqəl və’d, ya mufiyəl əhd, ya aliməs sirr, ya faliqəl həbb, ya raziqəl ənam.
21.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əliyyu ya Vəfiyyu ya Ğəniyyu ya Məliyyu ya Həfiyy, ya Rəziyyu ya Zəkiyyu ya Bədiyyu ya Qəviyyu ya Vəliyy.
22.Ya mən əzhərəl cəmil, ya mən sətərəl qəbih, ya mən ləm yuaxiz bil crirəh, ya mən ləm yəhtikis sitr, ya əziməl əfv, ya həsənət təcavuz, ya vasiəl məğfirəh, ya basitəl yədəyni bir rəhməh, ya sahibə kulli nəcva, ya muntəha kulli şəkva.
23.Ya zən ni’məti sabiğəh, ya zər rəhmətil vasiəh, ya zəl minnətis sabiqəh, ya zəl hikmətil baliğəh, ya zəl qudrətil kamiləh, ya zəl huccətil qatiəh, ya zəl kəramətiz zahirəh, ya zəl izzətid daiməh, ya zəl quvvətil mətinəh, ya zəl əzəmətih məniəh.
24.Ya bədiəs səmavat, ya cailəz zulumat, ya rahiməl əbərat, ya muqiləl əsərat, ya satirəl əvrat, ya muhyiyəl əmvat, ya munziləl ayat, ya muzə’ifəl həsənat, ya mahiyəs səyyiat, ya şədidən nəqimat.
25. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Musəvviru ya Muqəddiru ya Mudəbbiru ya Mutəhhiru ya Munəvvir, ya Muyəssiru ya Mubəşşiru ya Munziru ya Muqəddimu ya Muəxxir.
26.Ya rəbbəl bəytil həram, ya rəbbəş şəhril həram, ya rəbbəl bələdil həram, ya rəbbər rukni vəl məqam, ya rəbbəl məş’əril həram, ya rəbbəl məscidil həram, ya rəbbəl hilli vəl həram, ya rəbbən nuri vəz zəlam, ya rəbbət təhiyyəti vəs səlam, ya rəbbəl qudrəti fil ənam.
27.Ya əhkəməl hakimin, ya ə’dələl adilin, ya əsdəqəs sadiqin, ya əthərət tahirin, ya əhsənəl xaliqin, ya əsrəəl hasibin, ya əsməəs samiin, ya əbsərən nazirin, ya əşfəəş şafiin, ya əkrəməl əkrəmin.
28.Ya imadə mən la imadə ləh, ya sənədə mən la sənədə ləh, ya zuxrə mən la zuxrə ləh, ya hirzə mən la hirzə ləh, ya ğiyasə mən la ğiyasə ləh, ya fəxrə mən la fəxrə ləh, ya izzə mən la izzə ləh, ya muinə mən la muinə ləh, ya ənisə mən la ənisə ləh, ya əmanə mən la əmanə ləh.
29.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Asimu ya Qaimu ya Daimu ya Rahimu ya Salim, ya Hakimu ya Alimu ya Qaimu ya Qabizu ya Basit.
30.Ya asimə mənistə’səməh, ya rahimə mənistərhəməh, ya ğafirə mənistəğfərəh, ya nasirə mənitənsərəh, ya hafizə mənistəhfəzəh, ya mukrimə mənistəkrəməh, ya murşidə mənistərşədəh, ya sərixə mənistəsrəhəh, ya muinə mənistəanəh, ya muğisə mənistəğasəh.
31.Ya əzizən la yuzam, ya lətifən la yuram, ya qəyyumən la yənam, ya daimən la yəfut, ya həyyən la yəmut, ya məlikən la yəzul, ya baqiən la yəfna, ya alimən la yəchəl, ya səmədən la yut’əm, ya qəviyyə la yəz’uf.
32.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əhədu ya Vahidu ya Şahidu ya Macidu ya Hamid, ya Raşidu ya Baisu ya Varisu ya Zarru ya Nafi.
33.Ya ə’zəmə min kulli əzim, ya əkrəmə min kulli kərim, ya ərhəmə min kulli rəhim, ya ə’ləmə min kulli əlim, ya əhkəmə min kulli həkim, ya əqdəmə min kulli qədim, ya əkbərə min kulli kəbir, ya əftələ min kulli lətif, ya əcəllə min kulli cəlil, ya əəzə min kulli əziz.
34.Ya kəriməs səfh, ya əziməl mənn, ya kəsirəl xəyr, ya qədiməl fəzl, ya daiməl lutf, ya lətifəs sun’, ya munəffisəl kərb, ya kaşifəz zur, ya malikəl mulk, ya qaziyəl həqq.
35.Ya mən huvə fi əhdini vəfiyy, ya mən huvə fi vəfaihi qəviyy, ya mən huvə fi uluvvihi qərib, ya mən huvə fi qurbihi lətif, ya mən huvə fi lutfihi şərif, ya mən huvə fi şərəfihi əziz, ya mən huvə fi izzihi əzim, ya mən huvə fi əzəmətihi məcid, ya mən huvə fi məcdihi həmid.
36.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Kafi ya Şafi ya Vafi ya Muafi ya Hadi, ya Dai ya Qazi ya Razi ya Ali ya Baqi.
37.Ya mən kullu şəy’in xaziun ləh, ya mən kullu şəy’in xaşiun ləh, ya mən kullu şəy’in kainun ləh, ya mən kullu şəy’in məvcudun bih, ya mən kullu şəy’in munibun iləyh, ya mən kullu şəy’in xaifun minh, ya mən kullu şəy’in qaimun bih, ya mən kullu şəy’in sairun iləyh, ya mən kullu şəy’in yusəbbihu bihəmdih, ya mən kullu şəy’in halikun illa vəvhəh.
38.Ya mən la məfərrə illa iləyh, ya mən la məfzəə illa iləyh, ya mən la məqsədə illa iləyh, ya mən la mənca illa iləyh, ya mən la yərğəbu illa iləyh, ya mən la həvlə və la quvvətə illa bih, ya mən la yustəanu illa bih, ya mən la yətəvəkkəlu illa ələyh, ya mən la yurca illa hu, ya mən la yub’ədu illa hu.
39.Ya xəyrəl mərhubin, ya xəyrəl mərğubin, ya xəyrəl mətlubin, ya xəyrəl məs’ulin, ya xəyrəl məqsudin, ya xəyrəl məzkurin, ya xəyrəl məşkurin, ya xəyrəl məhbubin, ya xəyrəl məd’uvvin, ya xəyrəl mustə’nisin.
40.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Ğafiru ya Satiru ya Qadiru ya Qhiru ya Fatir, ya Kasiru ya Cabiru ya Zakiru ya Naziru ya Nasir.
41.Ya mən xələq fə səvva, ya mən qəddərə fə həda, ya mən yəkşiful bəlva, ya mən yəsməun nəcva, ya mən yunqizul ğərqa, ya mən yuncil həlka, ya mən yəşfil mərza, ya mən əzhəkə və əbka, ya mən əmatə və əhya, ya mən xələqəz zəvcəyniz zəkərə vəl unsa.
42.Ya mən fil bərri vəl bəhri səbiluh, ya mən fil afaqi ayatuh, ya mən fil ayati burhanuh, ya mən fil məmati qudrətuh, ya mən fil quburi ibrətuh, ya mən fil qiyaməti mulkuh, ya mən fil hisabi həybətuh, ya mən fil mizani qəzauh, ya mən fil cənnəti səvabuh, ya mən fin nari iqabuh.
43.Ya mən iləyhi yəhrəbul xaifun, ya mən iləyhi yəfzəul muznibun, ya mən fil yəqsidul munibun, ya mən fil yərğəbuz zahidun, ya mən fil yəlcəul mutəhəyyirun, ya mən bihi yəstə’nisul muridun, ya mən bihi yəftəxirul muhibbun, ya mən fi əfvihi yətməul xatiun, ya mən iləyhi yəskunul muqinun, ya mən ələyhi yətəvəkkəlul mutəvəkkilun.
44.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Həbibu ya Təbibu ya Qəribu ya Rəqibu ya Həsib, ya Muhibu ya Musibu ya Mucibu ya Xəbiru ya Bəsir.
45.Ya əqrəbə min kulli qərib, ya əhbəbə min kulli həbib, ya əbsərə min kulli bəsir, ya əxbərə min kulli xəbir, ya əşrəfə min kulli şərif, ya ərfəə min kulli rəfi, ya əqva min kulli qəviyy, ya əğna min kulli ğəniyy, ya əcvədə min kulli cəvad, ya ər’əfə min kulli rəuf.
46.Ya ğalibən ğəyrə məğlub, ya saniən ğəyrə məsnu, ya xaliqən ğəyrə məxluq, ya malikən ğəyrə məmluk, ya qahirən ğəyrə məqhur, ya rafiən ğəyrə mərfu, ya hafizən ğəyrə məhfuz, ya nasirən ğəyrə mənsur, ya şahidən ğeyrə ğaib, ya qəribən ğəyrə bəid.
47.Ya nurən nur, ya munəvvirən nur, ya xaliqən nur, ya mudəbbirən nur, ya muqəddirən nur, ya nurə kulli nur, ya nurən qəblə kulli nur, ya nurən bə’də kulli nur, ya nurən fəvqə kulli nur, ya nurən ləysə kəmislihi nur.
48.Ya mən ətauhu şərif, ya mən fi’luhu lətif, ya mən lutfuhu muqim, ya mən ihsanuhu qədim, ya mən qəvluhu həqq, ya mən və’duhu sidq, ya mən əfvuhu fəzl, ya mən əzhabuhu ədl, ya mən zikruhu hulv, ya mən fəzluhu əmim.
49.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Musəhhilu ya Mufəssilu ya Mubəddilu ya Muzəllilu ya Munəzzil, ya Munəvvilu ya Mufzilu ya Muczilu ya Muhmilu ya Mucmil.
50.Ya mən yəra və la yura, ya mən yəxluqə və la yuxləq, ya mən yəhdi və la yuhda, ya mən yuhyi və la yuhya, ya mən yəs’əlu və la yus’əl, ya mən yut’imu və la yut’əm, ya mən yuciru və la yucaru ələyh, ya mən yəqzi və la yuqza ələyh, ya mən yəhkumu və la yuhkəm ələyh, ya mən ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhku kufuvən əhəd.
51.Ya ni’məl həsib, ya ni’mət təbib, ya ni’mər rəqib, ya ni’məl qərib, ya ni’məl mucib, ya ni’məl həbib, ya ni’məl kəfil, ya ni’məl vəkil, ya ni’məl məvla, ya ni’mən nəsir.
52.Ya sururəl arifin, ya munuəl muhibbin, ya ənsiəl muridin, ya həbibət təvvabin, ya raziqəl muqilin, ya rəcaəl muznibin, ya qurrətə əynil abidin, munəffisə ənil məkrubin, ya mufərricə ənil məğmumin, ya ilahəl əvvəlinə vəl axirin.
53.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Rabəna ya İlahəna, ya Səyyidəna, ya Məvləna, ya Nasirəna, ya Hafizəna, ya Dəliləna ya Muinəna, ya Həbibəna, ya Təbibəna.
54.Ya rəbbən nəbiyyinə vəl əbrar, ya rəbbəs siddiqinə vəl əxyar, ya rəbbəl cənnəti vən nar, yə rəbbəs siğari və kibar, ya rəbbəl hububi vəs simar, ya rəbbəl ənhari vəl əşcar, ya rəbbəs səhari vəl qifar, ya rəbbəl bərari vəl bihar, ya rəbbəl ləyli vən nəhar, ya rəbbəl ə’lani vəl əsrar.
55.Ya mən nəfəzə fi kulli şəy’in əmruh, ya mən ləhiqə bi kulli şəy’in ilmuh, ya mən bələğət ila kulli şəy’in qudrətuh, ya mən la tuhsil ibadu niəməh, ya mən la təbluğul xəlaiqu şukrəh, ya mən la tudrikul əfhamu cəlaləh, ya mən la tənalul əvhamu kunnəh, ya mənil əzəmətu vəl kibriyau ridauh, ya mən la tərəddul ibadu qəzaəh, ya mən la mulkə illa mulkuh, ya mən la ətaə illa ətauh.
56.Ya mən ləhul məsəlul ə’la, ya mən ləhus sifatul ulya, ya mən ləhul axirətu vəl ula, ya mən ləhul cənnətul mə’va, ya mən ləhul ayatul kubra, ya mən ləhul əsmaul husna, ya mən ləhul hukmu vəl qəza, ya mən ləhul həvau vəl fəza, ya mən ləhul ərşu vəs səra, ya mən ləhus səmavatul ula.
57.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əfuvvu ya ğəfur ya Səburu ya Şəkuru ya Rəuf, ya Ətufu ya Məs’ulu ya Vədudu ya Subbuhu ya Quddus.
58.Ya mən fis səmai əzəmətuh, ya mən fil ərzi ayatuh, ya mən fi kulli şəy’in dəlailuh, ya mən fil bihari əcaibuh, ya mən fil cibali xəzainuh, ya yəbdəul xəlqə summə yuiduh, ya mən iləyhi yərciul əmru kulluh, ya mən əzhərə fi kulli şəy’in lutfəh, ya mən əhsənə kullə şəy’in xəlqəh, ya mən təsərrəfə fil xəlaiqi qudrətuh.
59.Ya həbibə mən la həbibə ləh, ya təbibə mən la təbibə ləh, ya mucibə mən la mucibə ləh, ya şəqiqə mən la şəqiqə ləh, ya rəfiqə mən la rəfiqə ləh, ya muğisə mən la muğisə ləh, ya dəlilə mən la dəlilə ləh, ya ənisə mən la ənisə ləh, ya rahimə mən la rahimə ləh, ya sahibə mən la sahibə ləh.
60.Ya kafiyə mənistəkfah, ya hadiyə mənistəhdah, ya kaliyə mənistəklah, ya raiyə mənistərah, ya şafiyə mənistəşfah, ya qaziyə mənistəqzah, ya muğniyə mənistəğnah, ya mufiyə mənistəvfah, ya muqəvviyə mənistəqvah, ya vəliyyə mənistəvlah.
61.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Xaliqu ya Raziu ya Natiqu ya Sadiqu ya Faliq, ya Fariqu ya Fatiqu ya Ratiqu ya Sabiqu (ya Faiqu), ya Samiq.
62.Ya mən yuqəllibəl ləylə vən nəhar, ya mən cəələz zulmati vəl ənvar, ya mən xələqəz zillə vəl hərur, ya mən səxxərəş şəmsə vəl qəmər, ya mən qəddərəl xəyrə vəş şərr, ya mən xələqəl məvtə vəl həyat, ya mən ləhul xəlqu vəl əmr, ya mən ləm yəttəxiz sahibətən və la vəlada, ya mən ləysə ləhu şərikun fil mulk, ya mən ləm yəkun ləhu vəliyyun minəz zull.
63.Ya mən yə’ləmu zamirəs samitin, ya muradəl muridin, ya mən yə’ləmu zamirəs samitin, ya mən yəsməu əninəl vahinin, ya mən yəra bukaəl xaifin, ya mən yəmliku həvaicəs sailin, ya mən yəqbəlu uzrət taibin, ya mən la yuslihu əmələl mufsidin, ya mən la yuziu əcrəl muhsinin, ya mən la yəb’udu (yəb’ədu) ən qulubil arifin, ya əcvədəl əcvədin.
64.Ya daiməl bəqa, ya samiəd dua, ya vasiəl əta, ya ğafirəl xəta, ya bədiəs səma, ya həsənəl bəla, ya cəmiləs səna, ya qədiməs səna, ya kəsirəl vəfa, ya şərifəl cəza.
65.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Səttaru ya Ğəffaru ya Qəhharu ya Cəbbaru ya Səbbar, ya Barru ya Muxtaru ya Fəttahu ya Nəffahu ya Murtah.
66.Ya mən xələqəni və səvvani, ya mən rəzəqəni və rəbbani, ya mən ət’əməni və səqani, ya mən qrrəbəni və ədnani, ya mən əsəməni və kəfani, ya mən həfəzəni və kəlani, ya mən əəzzəni və əğnani, ya mən vəffəqəni və hədani, ya mən anəsəni və avani, ya mən əmatəni və əhyani.
67.Ya mən yuhiqqul həqqə bi kəlimatih, ya mən yəqbəlut təvbətə ən ibadih, ya mən yəhulu bəynəl mər’i və qəlbih, ya mən la tənfəuş şəfaətu illa bi iznih, ya mən huvə ə’ləmu bi mən zəllə ən səbilih, ya mən la muəqqibə li hukmih, ya mən la raddə li qəzaih, ya məninqadə kullu şəy’in li əmrih, ya mənis səmavatu mətviyyatun bi yəminih, ya mən yuhsilur riyahə buşrən əynə yədəy rəhmətih.
68.Ya mən cəələl ərzə mihada, ya mən cəələl cibalə əvtada, ya mən cəələş şəmsə siraca, ya mən cəələl qəmərə nura, ya mən cəələl ləylə libasa, ya mən cəələn nəharə məaşa, ya mən cəələn nəvmə subata, ya mən cəələs səmaə binaa, ya mən cəələl əşyaə əzvaca, ya mən cəələn narə mirsada.
69.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Səmiu ya Şəfiu ya Rəfiu ya Məniu ya Səri’, ya Bədiu ya Kəbiru ya Qədiru ya Xəbiru (ya Muniru), ya Mucir.
70.Ya həyyən qəblə kulli həyy, ya həyyən bə’də kulli həyy, ya həyyulləzi ləysə kəmislihi həyy, ya həyyulləzi la yuşarikuhu həyy, ya həyyulləzi la yəhtacu ila həyy, ya həyyulləzi yərzuqu kullə həyy, ya həyyən ləm yərisil həyatə min həyy, ya həyyulləzi yuhyil məvta, ya Həyyu ya Qəyyumu la tə’xuzuhu sinətun və la nəvm.
71.Ya mən ləhu zikrun la yunsa, ya mən ləhu nurun la yutfa, ya mən ləhu niəmun la tuədd, ya mən ləhu mulkun la yəzul, ya mən ləhu sənaun lay yuhsa, ya mən ləhu cəlalun la yukəyyəf, ya mən ləhukəmalun la yudrək, ya mən ləhu qəzaun la yurədd, ya mən ləhu sifatun la tubəddəl, ya mən ləhu nuutun la tuğəyyər.
72.Ya rəbbəl aləmin, ya malikə yəvmid din, ya ğayətət talibin, ya zəhrəl lacın, ya mudrikəl haribin, ya mən yuhibbus sabirin, ya mən yuhibbut təvvabin, ya mən yuhibbul mutətəhhirin, ya mən yuhibbul muhsinin, ya mən huvə ə’ləmu bil muhtədin.
73.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Şəfiqu ya Rəfiqu ya Həfizu ya Muhitu ya Muqit, ya Muğisu ya Muizzu ya Muzillu ya Mubdiu ya Muid.
74.Ya mən huvə əhədun bila zidd, ya mən huvə fərdun bila nidd, ya mən huvə səmədun bila əyb, ya mən huvə vitrun bila kəyf, ya mən huvə qazin bila həyf, ya mən huvə rəbbun bila vəzir, ya mən huvə əzizun bila zill, ya mən huvə ğəniyyun bila fəqr, ya mən huvə məlikun bila əzl, ya mən huvə məvsufun bila şəbih.
75.Ya mən zikruhu şərəfun liz zakirin, ya mən şukruhu fəvzun liş şakirin, ya mən həmduhu izzun lil hamidin, ya mən taətuhu nicatun lil mutiin, ya mən babuhu məftuhun lit talibin, ya mən səbilihu vazihun lil munibin, ya mən ayatuhu burhanun lin nazirin, ya mən kitabuhu təzkirətun lil muttəqin, ya mən rizquhu umumun lit taiinə vəl asin, ya mən rəhmətuhu qəribun minəl muhsinin.
76.Ya mən təbarəkəsmuh, ya mən təala cədduh, ya mən la ilahə ğəyruh, ya mən cəllə sənauh, ya mən təqəddəsət əsmauh, ya mən yədumu bəqauh, ya mənil kibriyau ridauh, ya mən la tuhsa alauh, ya mən la tuəddu nə’mauh.
77.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Muinu ya Əminu ya Mubinu ya Mətinu ya Məkin, ya Rəşidu ya Həmidu ya Məcidu ya Şədidu ya Şəhid.
78.Ya zəl ərşil məcid, ya zəl qəvlis sədid, ya zəl fi’lir rəşid, ya zəl bətşiş şədid, ya zəl və’dil vəid, ya mən huvəl vəliyyul həmid, ya mən huvə fə’alun lima yurid, ya mən huvəl qəribun ğəyru bəid, ya mən huvə əla kulli şəy’in şəhid, ya mən huvə ləysə bi zəllamin lil əbid.
79.Ya mən la şərikə ləhu və la vəzir, ya mən la şəbihə (şibhə) ləhu və la nəzir, ya mən xaliqəş şəmsi vəl qəməril munir, ya muğniyəl baisil fəqir, ya raziqət tiflis səğir, ya rahiməş şəyxil kəbir, ya cabirəl əzmil kəsir, ya ismətəl xaifil mustəcir, ya mən huvə bi ibadihi xəbirun bəsir. Ya mən huvə əla kulli şəy’in qədir.
80.Ya zəl cudi vən niəm, ya zəl fəzli vəl kərəm, ya xaliqəl ləvhi vəl qələm, ya bariəz zərri vən nəsəm, ya zəl bə’si vən niqəm, ya mulhiməl ərəbi vəl əcəm, ya kaşifəz zurri vəl ələm, ya aliməs sirri vəl himəm, ya rəbbəl bəyti vəl hərəm, ya mən xələqəl əşyaə minəl ədəm.
81.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Failu ya Cailu ya Qabilu ya Kamilu ya Fasil, ya Vasilu ya Adilu ya Ğalibu ya Talibu ya Vahib.
82.Ya mən ən’əmə bi təvlih, ya mən əkrəmə bi cudih, ya mən cadə bi lufih, ya mən təəzzəzə bi qudrətih, ya mən qəddərə bi hikmətih, ya mən qəddərə bi hikmətih, ya mən həkəmə bi tədbirih, ya mən dəbbərə bi ilmih, ya mən təcavəzə bi hilmih, ya mən dəna fi uluvvih, ya mən əla fi dunuvvih.
83.Ya mən yəxluqu ma yəşa, ya mən yəf’əlu ma yəşa, ya mən yəhdi mən yəşa, ya mən yuzillu mən yəşa, ya mən yuəzzibu mən yəşa, ya mən yəğfiru limən yəşa, ya mən yuizzu mən yəşa, ya mən yuzillu mən yəşa, ya mən yusəvviru fil ərhami mən yəşa, ya mən yəxtəssu bi rəhmətihi mən yəşa.
84.Ya mən ləm yəttəxiz sahibətən və la vəlada, ya mən cəələ li kulli şəy’in qədra, ya mən la yuşriku fi hukmihi əhəda, ya mən cəələ (minəl) məlaikətə(i) rusula, ya mən cəələ fis səmai buruca, ya mən cəələl ərzə qərara, ya mən xələqə minəl mai bəşəra, ya mən cəələ likulli şəy’in əməda, ya mən əhatə bi kulli şəy’in ilma, ya mən əhsa kullə şəy’in ədəda.
85.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əvvəlu ya Axiru ya Zahiru ya Batinu ya Bərr, ya Həqqu ya Fərdu ya Vitru ya Smədu ya Sərməd.
86.Ya xəyrə mə’rufin urif, ya əfzələ mə’budin ubid, ya əcəllə məşkurin şukir, ya əəzzə məzkurin zukir, ya ə’la məhmudin humid, ya əqdəmə məvcudin tulib, ya ərfəə məvsufin vusif, ya əkbərə məqsudin qusid, ya əkrəmə məs’ulin suil, ya əşrəfə məhbubin ulim.
87.Ya həbibəl bakin, ya səyyidə mutəvəkilin, ya hadiyəl muzillin, ya vəliyyəl mu’minin, ya ənsiəz zakirin, ya məfzəəl məlhufin, ya munciyəs sadiqin, ya əqdərəl qadirin, ya ə’ləməl aləmin, ya ilahəl xəlqi əcməin.
88.Ya mən əla fə qəhər, ya mən mələkə fə qədər, ya mən bətənə fə xəbər, ya mən ubidə fə şəkər, ya mən usiyə fə ğəfər, ya mən la təhvihil fikər, ya mən la yudrikuhu bəsər, ya mən la yəxva ələyhi əsər, ya raziqəl bəşər, ya muqəddirə kulli qədər.
89.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Hafizu ya Bariu ya Zariu ya Bazixu ya Faric, ya Fatihu ya Kaşifu ya Zaminu ya Amiru ya Nahi.
90. Ya mən la yə’ləmul ğəybə illa hu, ya mən la yəsriful suə illa hu, ya mən la yəxluqul xəlqə illa hu, ya mən yəğfiruz zənbə illa hu, ya mən la yutimmun ni’mətə illa hu, ya mən la yuqəllibul qulubə illa hu, ya mən la yudəbbirul əmrə illa hu, ya mən la yunəzzilul ğəysə illa hu, ya mən la yəbsutur rizqə illa hu, ya mən la yuhyil məvta illa hu.
91.Ya muinəz zuəfa, ya sahibəl ğurəba, ya nasirəl əvliya, ya qahirəl ə’da, ya rafiəs səma, ya ənsiəl əsfiya, ya həbibəl ətqiya, ya kənzəl fuqəra, ya ilahəl əğniya, ya əkrəməl kurəma.
92.Ya kafiyən min kulli şəy, ya qaimən əla kulli şəy, ya mən la yuşbihuhu şəy, ya mən la yəzidu fi mulkihi şəy, ya mən la yəxfa ələyhi şəy, ya mən la yənqusu min xəzainihi şəy, ya mən ləysə kəmislihi şəy, ya mən la yə’zubu ən ilmihi şəy, ya mən huvə xəbirun bi kulli şəy, ya mən huvə vəsiət rəhmətuhu kullə şəy.
93.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Mukrimu ya Mut’imu ya Mun’imu ya Mu’ti ya Muğni, ya Muqni ya Mufni ya Muhyi ya Murzi ya Munci.
94.Ya əvvələ kulli şəy’in axirəh, ya ilahə kulli şəy’in və məlikəh, ya rəbbə kulli şəy’in və saniəh, ya bariə kulli şəy’in və xaliqəh, ya qabizə kulli şəy’in və basitəh, ya mubdiə kulli şəy’in və muidəh, ya munşiə kulli şəy’in ya muqəddirəh, ya mukəvvinə kulli şəy’in və muhəvviləh, ya muhyiyə kulli şəy’in və mumiytəh, ya xaliqə kulli şəy’in və varisəh.
95.Ya xəyrə zakirin və məzkurin, ya xəyrə şakirin və məşkurin, ya xəyrə hamidin və məhmudin, ya xəyrə şahidin və məşhudin, ya xəyrə dain və məd’uvv, ya xəyrə mucibin və mucab, ya xəyrə munisin və ənis, ya xəyrə sahibin və cəlis, ya xəyrə məqsudin və mətlub, ya xəyrə həbibin və məhbub.
96.Ya mən huvə limən dəahu mucib, ya mən huvə limən ətaəhu həbib, ya mən huvə ila mən əhəbbəhu qərib, ya mən huvə bimənistəhfəzəhu rəqib, ya mən huvə bimən rəcahu kərim, ya mən huvə bimən əsahu həlim, ya mən huvə fi əzəmətihi rəhim, ya mən huvə fi hikmətihi əzim, ya mən huvə fi ihsanihi qədim, ya mən huvə bimən əradəhu əlim.
97.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Musəbbibu ya Murəğğibu ya Muqəllibu ya Muəqqibu ya Murəttib, ya Muxəvvifu ya Muhəzziru ya Muzəkkiru ya Musəxxiru ya Muğəyyir.
98.Ya mən ilmuhu sabiq, ya mən və’duhu sadiq, ya mən lufuhu zahir, ya mən əmruhu ğalib, ya mən kitabuhu muhkəm, ya mən qəzauhu kain, ya mən Qur’anuhu məcid, ya mən mulkuhu qədim, mən fəzluhu əmim, ya mən ərşuhu əzim.
99.Ya mən la yəşğəluhu səm’un ən səm, ya mən la yəmnəuhu fi’lun ən fi’l, ya mən la yulhihi qəvlun ən qəvl, ya mən la yuğəllituhu sualun ən sual, ya mən la yəhcubuhu şəy’un ən şəy, ya mən la yubrimuhu ilahul mulihhin, ya mən huvə ğayətu muradil muridin, ya mən huvə muntəha himəmil arifin, ya mən huvə muntəha tələbit talibin, ya mən la yəxfa ələyhi zərrətun fil aləmin.
100.Ya həlimən la yəc’əl, ya cəvadən la yəbxəl, ya sadiqən la yuxlif, ya vəhhabən la yəməll, ya qahirən la yuğləb, ya əzimən la yusəf, ya ədlən la yəhif, ya ğəniyyən la yəftəqir, ya kəbirən la yəsğur, ya hafizən la yəğful subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, xəllisna minən nari ya rəbb.

Mənası

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə

(1) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey Allah, əfv et! Ey Rəhman, əfv et! Ey Rəhim, əfv et! Ey Kərim, əfv et! Ey Həmişəvar, əfv et! Ey Əzəmətli, əfv et! Ey Əzəli, əvf et! Ey Bilən, əfv et! Ey Həlim, əfv et! Ey Hikmətli, əfv et! Necə də nöqsansızsan, ilahi!* Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!  (2) Ey ağalara ağalıq edən, ey dualara cavab verən, ey məqamları ucaldan, ey yaxşılıqları nəsib edən, ey günahlardan keçən, ey arzuları çin edən, ey tövbələri qəbul edən, ey çağıranların səsini eşidən, ey gizliləri bilən, ey bəlaları dəf edən! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (3) Ey ən gözəl əfv edən, ey ən gözəl fəth edən, ey ən gözəl yardım edən, ey ən gözəl hökm edən, ey ən gözəl ruzi yetirən, ey ən gözəl sahib çıxan, ey ən gözəl tərif edən, ey ən gözəl yad edən, ey ən gözəl nazil edən, ey ən gözəl yaxşılıq edən! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (4) Ey şan-şöhrət və gözəlliyin sahibi, ey qüdrət və kamalın sahibi, ey səltənət və cəlalətin sahibi, ey böyük və uca, ey ağır buludları var edən, ey gücü şiddətli, ey haqq-hesabı sürətli, ey cəzası ağır, ey mükafatı gözəl, ey Ümmül-Kitabın** sahibi! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(5) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey dönüyə də yaxşılıq edən, əfv et! Ey istəməyənə də yaxşılıq edən, əfv et! Ey qəzavət edən, əfv et! Ey yol göstərən, əfv et! Ey hökmranlıq edən, əfv et! Ey razı salan, əfv et! Ey minnətsiz əfv edən, əfv et! Ey nöqsanı olmayan, əfv et! Ey dada çatan, əfv et! Ey lütf və bəyan sahibi, əfv et! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (6) Ey əzəməti qarşısında hər şeyin kiçildiyi, ey qüdrəti qarşısında hər şeyin təslim olduğu, ey izzəti qarşısında hər şeyin sönükləşdiyi, ey heybəti qarşısında hər şeyin əyildiyi, ey vahiməsi qarşısında hər şeyin əzildiyi, ey dəhşəti qarşısında dağların param-parça olduğu, ey əmri ilə göyləri ucaldan, ey izni ilə yerləri qərarlaşdıran, ey ildırımın həmdlə təriflədiyi, ey mülkündə haqsızlığın olmadığı! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (7) Ey abır aparmadan bağışlayan, ey bəlaları uzaqlaşdıran, ey son ümid yeri olan, ey neməti bol-bol yetirən, ey bəxşişdə əliaçıq olan, ey yaratdıqlarına ruzi verən, ey arzulara çatdıran, ey şikayətləri eşidən, ey yaradılışa həyat verən, ey əsarətdən qurtaran! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (8) Ey həmd və səna sahibi, ey qürur və ucalıq sahibi, ey tərif və şöhrət sahibi, ey əhd və vəfa sahibi, ey əfv və razılıq sahibi, ey lütf və kərəm sahibi, ey fəzilət və son söz sahibi, ey izzət və əbədiyyat sahibi, ey kəramət və səxavət sahibi, ey xeyir-bərəkət və nemət sahibi! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! 

(9) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey mane olan, əfv et! Ey dəf edən, əfv et! Ey ucaldan, əfv et! Ey yaradan, əfv et! Ey bəxş edən, əfv et! Ey eşidən, əfv et! Ey cəm edən, əfv et! Ey şəfaət verən, əfv et! Ey genişləndirən, əfv et! Ey çoxaldan, əfv et! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (10) Ey yaranan hər şeyin yaradanı, ey var olan hər şeyin var edəni, ey ruzi alan hər şeyin ruzi yetirəni, ey sahibi olan hər şeyin sahibi, ey bütün qəmləri dağıdan, ey bütün dərdlərə dərman qılan, ey rəhm olunan hər şeyin rəhm edəni, ey naçar qalan hər şeyin çarə qılanı, ey ayıbı olan hər şeyin ayıbını örtən, ey pənah axtaran hər şeyə pənah verən! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (11) Ey çətin vaxtımda pənahım, ey müsibətli vaxtımda ümidim, ey tənha vaxtımda munisim, ey qərib vaxtımda dostum, ey yaxşı vaxtımda ixtiyar sahibim, ey dərdli vaxtımda dada çatanım, ey sərgərdan vaxtımda yol göstərənim, ey möhtac vaxtımda varım-dövlətim, ey köməksiz vaxtımda arxa-dayağım, ey qorxu vaxtımda ürək-dirəyim! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (12) Ey gizlinləri bilən, ey günahları bağışlayan, ey eybləri örtən, ey bəlalardan qurtaran, ey qəlbləri dəyişən, ey qəlbləri sağaldan, ey qəlbləri işıqlandıran, ey qəlblərə sirdaş olan, ey həyacanı sakitləşdirən, ey qəmləri dağıdan! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(13) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey şanı uca, əfv et! Ey gözəl, əfv et! Ey qoruyan, əfv et! Ey öhdəsinə götürən, əfv et! Ey dəlalət edən, əfv et! Ey zəmanətkar, əfv et! Ey zənginləşdirən, əfv et! Ey müvəffəq edən, əfv et! Ey gücləndirən, əfv et! Ey güvənilən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (14) Ey azmışlara yol göstərən, ey çarəsizlərin əlindən tutan, ey çağıranlara qulaq verən, ey möhtacların dadına çatan, ey qorxanlara aman verən, ey möminlərə arxa olan, ey imkansızlara rəhm edən, ey asi bəndələrdən üz çevirməyən, ey günahkarları bağışlayan, ey məzlumun duasını eşidən! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (15) Ey səxavət və xeyirxahlıq sahibi, ey fəzilət və minnətdarlıq sahibi, ey aman və əminlik sahibi, ey qüdsiyyət və eybsizlik sahibi, ey hikmət və aydınlıq sahibi, ey rəhmət və razılıq sahibi, ey dəlil və bürhan sahibi, ey əzəmət və hökmranlıq sahibi, ey ülfət və köməkdarlıq sahibi, ey əfv və güzəşt sahibi! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (16) Ey hər şeyin rəbbi, ey hər şeyin tanrısı, ey hər şeyin yaradanı, ey hər şeyin görkəm verəni, ey hər şeydən əvvəl olan, ey hər şeydən sonra olan, ey hər şeyin fövqündə duran, ey hər şeydən agah olan, ey hər şeyə qadir olan, ey hər şeyi fani ya əbədi edən! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(17) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey əminlik yaradan, əfv et! Ey qoruyan, əfv et! Ey var edən, əfv et! Ey zehni açan, əfv et! Ey bəyan edən, əfv et! Ey asanlaşdıran, əfv et! Ey yerbəyer edən, əfv et! Ey zinətləndirən, əfv et! Ey xəbər verən, əfv et! Ey qismət edən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (18) Ey hökmranlığında səbatlı, ey iqtidarında əzəli, ey şan-şöhrətdinə əzəmətli, ey bəndələrinə rəhmli, ey hər şeydən xəbərdar, ey günhakarlarla mülayim, ey ümidləri artıqlaması ilə doğruldan, ey yaratmağında hikmətli, ey hikmətində incə, ey incəliyində əzəli! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (19) Ey yalnız Onun fəzlinə ümid olunan kəs, ey yalnız Ondan əfv istənilən kəs, ey yalnız Ondan yaxşılıq umulan kəs, ey yalnız Onun ədalətindən qorxulan kəs, ey yalnız Onun hökmranlığı əbədi olan kəs, ey yalnız Onun səltənəti səltənət olan kəs, ey rəhməti ilə hər şeyi ehtiva edən kəs, ey rəhməti qəzəbini üstələyən kəs, ey elmi ilə hər şeyi bilən kəs, ey misli olmayan kəs! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (20) Ey qəm-qüssəni dağıdan, ey kədəri qovan, ey günahdan keçən, ey tövbəni qəbul edən, ey məxluqu xəlq edən, ey vədə sadiq olan, ey əhdə vəfa edən, ey sirri bilən, ey toxumu bölən, ey canlıları qidalandıran! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(21) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey uca, əfv et! Ey vəfalı, əfv et! Ey ehtiyacsız, əfv et! Ey zəngin, əfv et! Ey xəfif, əfv et! Ey məmnun, əfv et! Ey təmizləyən, əfv et! Ey nəhayətsiz, əfv et! Ey güclü, əfv et! Ey ağa, əfv et!! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (22) Ey gözəllikləri aşkar edən, ey qəbahətləri gizlədən, ey sorğu-sualda güzəştə gedən, ey xəlvətdə olanı ifşa etməyən, ey əzəmətlə əfv edən, ey səhvə göz yuman, ey bağışlmağı məhdudlaşmayan, ey rəhmət ağuşunu açan, ey hamının sirrini saxlayan, ey hamının şikayətini dinləyən! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (23) Ey yaxşılığının sonu olmayan, ey rəhmətinin həddi olmayan, ey artıqlaması ilə əta edən, ey hikmətində nöqsanı olmayan, ey qüdrəti kamil olan, ey sübutu qəti olan, ey möcüzəsi aşkarda olan, ey əzəməti daimi olan, ey qüvvəti mətin olan, ey şanı uca olan! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (24) Ey göyləri vücuda gətirən, ey zülmətləri yaradan, ey ağlayanlara acıyan, ey günahkarlarla barışan, ey həyanı qoruyan, ey cansıza can verən, ey ayələri nazil edən, ey xeyirə xeyir qatan, ey pisliyin kökünü kəsən, ey haqq-hesabı ciddi tutan! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! 

(25) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey görkəm verən, əfv et! Ey qədər yazan, əfv et! Ey tədbir tökən, əfv et! Ey paklıq verən, əfv et! Ey nur verən, əfv et! Ey asanlaşdıran, əfv et! Ey müjdələyən, əfv et! Ey çəkindirən, əfv et! Ey qabağa aparan, əfv et! Ey geri salan, əfv et! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (26) Ey müqəddəs evin rəbbi, ey müqəddəs ayın rəbbi, ey müqəddəs şəhərin rəbbi, ey rüknlə məqamın rəbbi***, ey müqəddəs Məşərin rəbbi, ey müqəddəs məscidin rəbbi***, ey halalla haramın rəbbi, ey nurla zülmətlərin rəbbi, ey salamatlıqla sülhün rəbbi, ey canlardakı gücün rəbbi! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (27) Ey hökümlülərin ən hökümlüsü, ey adillərin ən ədalətlisi, sadiqlərin ən sədaqətlisi, ey pakların ən pakizəsi, ey yaradanların ən gözəli, ey hesaba çəkənlərin ən tezi, ey eşidənlərin ən eşidəni, ey görənlərin ən bəsirətlisi, ey şəfayət edənlərin ən yaxşısı, ey kərimlərin ən kəramətlisi! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (28) Ey kimsəsizlərin dayağı, ey köməksizlərin köməyi, ey himayəsizlərin himayədarı, ey müdafiəsizlərin müdafiəsi, ey imdadsızların imdadı, ey başıaşağıların başucalığı, ey izzətsizlərin izzəti, ey əl tutulmayanlara əl tutan, ey sirdaşsızların sirdaşı, ey pənahsızların pənahı! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(29) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey qoruyan, əfv et! Ey sarsılmaz, əfv et! Ey əbədi, əfv et! Ey mehriban, əfv et! Ey nöqsansız, əfv et! Ey hökm verən, əfv et! Ey bilən, əfv et! Ey bölüşdürən, əfv et! Ey əldən alan, əfv et! Ey bolluca əta edən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (30) Ey ismət istəyənə ismət verən, ey nəvaziş istəyənə nəvaziş göstərən, ey əfv istəyəni əfv edən, ey yardım istəyənə yardım edən, ey qorunmaq istəyəni qoruyan, ey kərəm istəyənə kərəm edən, ey rəhbər istəyənə rəhbərlik edən, ey çarə istəyənə çarə qılan, ey dəstək istəyənə dəstək olan, ey nicat istəyənə nicat verən! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (31) Ey izzəti yenilməyən, ey incəliyi sezilməyən, ey mətinliyi sarsılmayan, ey sabitliyi dəyişməyən, ey diriliyi bitməyən, ey səltənəti devrilməyən, ey əbədiliyi faniləşməyən, ey elmi müəmma tanımayan, ey ehtiyacsızlığı təmin olunmayan, ey gücü zəifləməyən! Necə də nöqsansızsan, ilahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! 

(32) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey tək olan, əfv et! Ey vahid, əfv et! Ey şahid, əfv et! Ey təriflənən, əfv et! Ey tərifləyən, əfv et! Ey yol göstərən, əfv et! Ey dirildən, əfv et! Ey sahib çıxan, əfv et!  Ey ziyana salan, əfv et! Ey mənfəət verən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (33) Ey əzimlər əzimi, ey kərimlər kərimi, ey rəhimlər rəhimi, ey alimlər alimi, ey müdriklər müdriki, ey qədimlər qədimi, ey böyüklər böyüyü, ey lətiflər lətifi, ey möhtəşəmlər möhtəşəmi, ey əzizlər əzizi! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (34) Ey bağışlamaqda səxavətli, ey yaxşılıq etməkdə əzəmətli, ey xeyir verməkdə əliaçıq, ey fəzilət göstərməkdə əbədi, ey lütf etməkdə fasiləsiz, ey yaratmaqda incə, ey acıları dəf edən, ey zərəri uzaqlaşdıran, ey aləmin maliki olan, ey haqqla mühakimə edən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (35) Ey əhdi ilə vəfalı, ey vəfası ilə qüdrətli, ey qüdrəti ilə uca, ey ucalığı ilə yaxın, ey yaxınlığı ilə lütfkar, ey lütfkarlığı ilə şərafətli, ey şərafəti ilə izzətli, ey izzəti ilə əzəmətli, ey əzəməti ilə təriflənən, ey təriflənməsi ilə tərifləyən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(36) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey kifayət edən, əfv et! Ey şəfa verən, əfv et! Ey vəfa göstərən, əfv et! Ey əfv edən, əfv et! Ey hidayət edən, əfv et! Ey çağıran, əfv et! Ey qəzavət edən, əfv et! Ey razı qalan, əfv et! Ey uca, əfv et! Ey əbədi, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (37) Ey hər şeyi qarşısında kiçildən, ey hər şeyi qarşısında mütiləşdirən, ey hər şeyi Özü üçün var edən, ey hər şeyi vücuda gətirən, ey hər şeyin qayıdış yeri olan, ey hər şeyi lərzəyə salan, ey hər şeyə davamlılıq verən, ey hər şeyi cəzb edən, ey hər şeyi heyran edən, ey Öz vəchindən başqa hər şeyi həlak edən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (38) Ey Ondan başqa qaçış yeri olmayan, ey Ondan başqa pənah yeri olmayan, ey Ondan başqa yönəlmə yeri olmayan, ey Ondan başqa nicat yeri olmayan, ey Ondan başqa cazibə yeri olmayan, ey Ondan başqa güc və qüdrət olmayan, ey Ondan başqa köməyə çağırılmayan, ey Ondan başqa güvənilməyən, ey Ondan başqa ümid bəslənilməyən, ey Ondan başqa ibadət olunmayan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (39) Ey çəkindirənlərin ən yaxşısı, ey arzu olunanların ən yaxşısı, ey axtarılanların ən yaxşısı, ey qapısı döyülənlərin ən yaxşısı, ey can atılanların ən yaxşısı, ey yada salınanların ən yaxşısı, ey şükr olunanların ən yaxşısı, ey sevilənlərin ən yaxşısı, ey çağırılanların ən yaxşısı, ey sirdaşlıq edənlərin ən yaxşısı! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(40) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey bağışlayan, əfv et! Ey gizlədən, əfv et! Ey qüdrətli, əfv et!  Ey yox edən, əfv et!  Ey var edən, əfv et!  Ey parçalayan, əfv et!  Ey birləşdirən, əfv et!  Ey unutmayan, əfv et! Ey nəzərini çəkməyən, əfv et! Ey yardımını əsirgəməyən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (41) Ey yaradıb görkəm verən, ey təqdir edib yönəldən, ey bəlaları dəf edən, ey pıçıltıları eşidən, ey batanları çıxardan, ey həlak olanları qurtaran, ey xəstələri sağaldan, ey güldürən və ağladan, ey öldürən və dirildən, ey cütlükləri qadın və kişi yaradan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (42) Ey yolu sudan və qurudan keçən, ey nişanələri üfüqlərdə səpələnən, ey danılmaz sübutu nişanələrindən bəlli olan, ey qüdrətini ölümlə göstərən,  ey məzarlarla ibrət verən, ey səltənətini Qiyamətdə aşkar edən, ey heybəti haqq-hesabında olan, ey qəzavəti Mizanla edən, ey mükafatı cənnətdə olan, ey cəzanı cəhənnəmlə verən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (43) Ey qorxanların sığınacağı, ey günahkarların pənahı, ey tövbəkarların qayıdışı, ey zahidlərin rəğbəti, ey heyrətlənənlərin rahatlığı, ey sevənlərin munisi, ey aşiqlərin iftixarı, ey xətakarların əfv dilədiyi, ey yəqin əhlinin təskinliyi, ey etibar edənlərin etibarı! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(44) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey sevilən, əfv et!  Ey sağaldan, əfv et!  Ey yaxın olan, əfv et!  Ey izləyən, əfv et! Ey hesablayan, əfv et!  Ey heybətli, əfv et! Ey mükafatlandıran, əfv et! Ey cavab verən, əfv et! Ey bilən, əfv et! Ey görən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (45) Ey bütün yaxınlardan daha yaxın, ey bütün sevimlilərdən daha sevimli, ey bütün görənlərdən daha görən, ey bütün agahlardan daha agah, ey bütün şərafətlilərdən daha şərafətli, ey bütün ucalardan daha uca, ey bütün güclülərdən daha güclü, ey bütün zənginlərdən daha zəngin, ey bütün səxavətlilərdən daha səxavətli, ey bütün mehribanlardan daha mehriban! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (46) Ey məğlub edilməyən qalib, ey müəllifi olmayan müəllif, ey yaradanı olmayan yaradan, ey hökmdarı olmayan hökmdar, ey üstələyəni olmayan üstələyən, ey ucaldanı olmayan ucaldan, qoruyanı olmayan qoruyan, ey yardımçısı olmayan yardımçı, ey qayib olmayan şahid, ey uzaqlığı olmayan yaxın! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (47) Ey nurun nuru, ey nuru nurlandıran, ey nuru yaradan, ey nuru nizamlayan, ey nura ölçü verən, ey hər bir nurun nuru, ey hər bir nurdan öncəki nur, ey hər bir nurdan sonrakı nur, ey hər bir nurun fövqündəki nur, ey misli olmayan nur! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (48) Ey neməti mübarək, ey işi incə, ey lütfü tükənməz, ey yaxşılığı sonsuz, ey sözü haqq, ey vədi düz, ey əfvi nemət, ey cəzası ədalət, ey zikri şirin, ey rəhməti hər şeyə şamil! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! 

(49) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey yüngülləşdirən, əfv et! Ey fəsillərə bölən, əfv et! Ey dəyişən, əfv et! Ey zəlil edən, əfv et! Ey nazil edən, əfv et! Ey bəxş edən, əfv et! Ey fəzilət verən, əfv et! Ey artıqlaması ilə verən, əfv et! Ey möhlət verən, əfv et! Ey gözəlləşdirən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (50) Ey görünmədən görən, ey yaranmadan yaradan, ey yönəldilmədən yönəldən, ey dirilmədən dirildən, ey sorğulanmadan sorğulayan, ey qidalanmadan qidalandıran, ey sığınmadan sığındıran, ey mühakimə edilmədən mühakimə edən, ey əmr almadan əmr verən, ey doğub-doğulmayan və bənəzəri olmayan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (51) Ey ən yaxşı hesab aparan, ey ən yaxşı əlac edən, ey ən yaxşı nəzarət edən, ey ən yaxşı yaxınlıq göstərən, ey ən yaxşı cavab verən, ey ən yaxşı dostluq edən, ey ən yaxşı himayə edən, ey ən yaxşı havadarlıq edən, ey ən yaxşı ağalıq edən, ey ən yaxşı köməyə gələn! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (52) Ey ariflərin sevinci, ey aşiqlərin arzusu, ey axtaranların munisi, ey tövbəkarların sevgisi, ey yoxsulların ruzi verəni, ey günahkarların ümidi, ey abidlərin gözünün nuru, ey bəlalıların xilası, ey qəmlilərin əlacı, ey əvvəlkilərin və sonrakıların rəbbi! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(53) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey rəbbimiz, əfv et!  Ey məbudumuz, əfv et! Ey sahibimiz, əfv et!  Ey mövlamız, əfv et!  Ey köməyimiz, əfv et! Ey himayədarımız, əfv et!  Ey sübutumuz, əfv et!  Ey dayağımız, əfv et! Ey sevimlimiz, əfv et! Ey təbibimiz, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (54) Ey peyğəmbərlərlə salehlərin rəbbi, ey dürüstlərlə yaxşıların rəbbi, ey cənnətlə cəhənnəmin rəbbi, ey böyüklərlə kiçiklərin rəbbi, ey toxumlarla meyvələrin rəbbi, ey çaylarla ağacların rəbbi, ey meşələrlə səhraların rəbbi, ey yerlərlə dənizlərin rəbbi, ey gecələrlə gündüzlərin rəbbi, ey məlumlarla naməlumların rəbbi! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (55) Ey əmri hər şeyə nüfuz edən, ey elmi hər şeyi əhatə edən, ey qüdrəti hər şeyə yetən, ey nemətinin sayı bəndələrə bəlli olmayan, ey şükrü məxluqlar üçün mümkün olmayan, ey cəlalı dərk olunmayan, ey həqiqəti xəyallara sığmayan, ey libası əzəmət və ucalıq olan, ey qərarı öz əlində olan, ey mülkündən başqa mülk olmayan, ey nemətindən başqa nemət olmayan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (56) Ey ən oxşamalı sifətlər sahibi, ey ən uca sifətlər sahibi, ey dünya və axirət sahibi, ey asayişli cənnət sahibi, ey böyük nişanələr sahibi, ey gözəl adlar sahibi, ey hökm ilə qərar sahibi, ey hava ilə fəza sahibi, ey ərş ilə fərş sahibi, ey uca göylər sahibi! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(57) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey çox əfv edən, əfv et! Ey pərt etmədən bağışlayan, əfv et! Ey səbri tükənməyən, əfv et! Ey dəyər verən, əfv et! Ey mehribanlıq göstərən, əfv et! Ey şəfqət saçan, əfv et! Ey çağırılıan, əfv et! Ey eşqini büruzə verən, əfv et! Ey nöqsansızlığı ilə heyrətə gətirən, əfv et! Ey müqəddəs, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (58) Ey göylərdə əzəməti tanınan, ey yerdə nişanələri görünən, ey dəlili hər şeydə aşkarlaşan, ey dənizlərdə əcaiblik yaradan, ey dağlarda xəzinələr saxlayan, ey məxluqları yaratdıqca yaradan, ey hər şeyin hədəfi olan, ey hər şeydə lütfü görsənən, ey hər şeyi gözəl xəlq edən, ey yaranmışlar üzərində qüdrəti olan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (59) Ey dostu olmayanın dostu, ey təbibi olmayanın təbibi, ey qəbul edilməyəni qəbul edən, ey həmdərdi olmayanın həmdərdi, ey yoldaşı olmayanın yoldaşı, ey köməyi olmayanın köməyi, ey bələdçisi olmayanın bələdçisi, ey munisi olmayanın munisi, ey rəhm görməyənin rəhm edəni, ey kimsəsi olmayanın kimsəsi! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (60) Ey qane olmaq istəyəni qane edən, ey hidayət istəyəni hidayət edən, ey qorunmaq istəyəni qoruyan, ey nəzər istəyənə nəzər edən, ey şəfa istəyənə şəfa verən, ey hökm istəyənə hökm çıxaran, ey ehtiyacsızlıq istəyəni ehtiyacsız edən, ey vəfa istəyənə vəfalı olan, ey güc istəyənə güc verən, ey böyük istəyənə böyüklük edən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(61) İlahi, Öz adına xatir Səndən diləyirəm! Ey xəlq edən, əfv et! Ey ruzi verən, əfv et! Ey danışan, əfv et! Ey düz deyən, əfv et! Ey yaran, əfv et! Ey ayıran, əfv et! Ey üzə çıxaran, əfv et! Ey birləşdirən, əfv et! Ey qabaqlayan, əfv et! Ey məqamı uca əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (62) Ey gecə ilə gündüzü əvəzləyən, ey zülmətlərlə nuru yaradan, ey kölgə ilə istini ərsəyə gətirən, ey günəşlə ayı idarə edən, ey xeyirlə şəri müəyyən edən, ey ölümlə həyatı yaradan, ey maddə ilə məna əlində olan, ey zövcə ilə övlada yiyələnməyən, ey mülkündə şəriki olmayan, ey müdafiəçiyə ehtiyac duymayan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (63) Ey arzulayanların arzusundan xəbərdar olan, ey susanların sirrini bilən, ey gücsüzlərin fəryadını eşidən, ey qorxanların göz yaşlarını görən, ey istəyənlərin istədikləri əlində olan, ey tövbəkarların üzrünü qəbul edən, ey fəsadçıların əməlini islah etməyən, ey xeyixahları əcrsiz qoymayan, ey ariflərin qəlbindən uzaqlaşmayan, ey səxavətlilərin ən səxavətlisi! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (64) Ey həmişə var olan, ey duaları eşidən, ey nemətləri artıran, ey xətalardan keçən, ey göyləri yaradan, ey sınağı yaxşılıq olan, ey sitayişi gözəllik gətirən, ey ucalığı əzəli olan, ey vəfası tükənməyən, ey mükafatıyla şərəfləndirən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur bir tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(61) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm! Ey xəlq edən, əfv et! Ey ruzi verən, əfv et! Ey danışan, əfv et! Ey düz deyən, əfv et! Ey yaran, əfv et! Ey ayıran, əfv et! Ey üzə çıxaran, əfv et! Ey birləşdirən, əfv et! Ey qabaqlayan, əfv et! Ey məqamı uca, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (62) Ey gecə ilə gündüzü əvəzləyən, ey zülmətlərlə nuru yaradan, ey kölgə ilə istini ərsəyə gətirən, ey günəşlə ayı idarə edən, ey xeyirlə şəri müəyyən edən, ey ölümlə həyatı yaradan, ey maddə ilə məna əlində olan, ey zövcə ilə övlada yiyələnməyən, ey mülkündə şəriki olmayan, ey müdafiəçiyə ehtiyac duymayan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (63) Ey arzulayanların arzusundan xəbərdar olan, ey susanların sirrini bilən, ey gücsüzlərin fəryadını eşidən, ey qorxanların göz yaşlarını görən, ey istəyənlərin istədikləri əlində olan, ey tövbəkarların üzrünü qəbul edən, ey fəsadçıların əməlini islah etməyən, ey xeyixahları əcrsiz qoymayan, ey ariflərin qəlbindən uzaqlaşmayan, ey səxavətlilərin ən səxavətlisi! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (64) Ey həmişə var olan, ey duaları eşidən, ey nemətləri artıran, ey xətalardan keçən, ey göyləri yaradan, ey sınağı yaxşılıq olan, ey sitayişi gözəllik gətirən, ey ucalığı əzəli olan, ey vəfası tükənməyən, ey mükafatıyla şərəfləndirən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! 

(65) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm! Ey örtən, əfv et! Ey bağışlayan, əfv et! Ey qalib, əfv et! Ey güc sahibi, əfv et! Ey səbri tükənməyən, əfv et! Ey yaxşılıq edən, əfv et! Ey ixtiyar sahibi, əfv et! Ey açan, əfv et! Ey ruh verən, əfv et! Ey rahat edən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (66) Ey yaradanım və görkəm verənim, ey ruzi yetirənim və böyüdənim, ey çörək verənim və sirab edənim, ey məni yaxın bilən və yanına buraxan, ey məni öhdəsinə götürən və qane edən, ey qoruyanım və himayə edənim, ey ehtiyacımı verən və məni əziz tutan, ey uğur verənim və hidayət edənim, ey ürəyimi açdığım və arxa-dayağım, ey canımı alan və həyat verənim! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (67) Ey sözləri ilə haqqı bərqərar edən, ey bəndələrinin tövbəsini qəbul edən, ey insanın nəfsi ilə ruhu arasında duran, ey şəfaət üçün icazə verən, ey yolunu azmışları yaxşı tanıyan, ey etiraz edilməyəcək hökm verən, ey rədd edilməyəcək qərar çıxaran, ey hər şeyi əmrinə ram edən, ey qüdrtəti ilə göyləri bükən, ey rəhmətinin müjdəsi kimi küləkləri əsdirən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (68) Ey yeri məskən qərar verən, ey dağları dayaq qərar verən, ey günəşi çıraq qərar verən, ey ayı nur qərar verən, ey gecəni örtük qərar verən, ey gündüzü qayğı vaxtı qərar verən, ey yuxunu istirahət qərar verən, ey göyü bina edən, ey hər şeyə cüt qərar verən, ey cəhənnəmi pusquda qərar verən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

 (69) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm!Ey dinləyən, əfv et! Ey şəfaətçi, əfv et! Ey ucaməqamlı, əfv et! Ey məğlubedilməz, əfv et! Ey gecikdirməyən, əfv et! Ey yaradan, əfv et! Ey böyük, əfv et! Ey qüdrətli, əfv et! Ey xəbərdar, əfv et! Ey pənah verən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!  (70) Ey hər bir diridən öncəki diri, ey hər bir diridən sonrakı diri, ey heç bir dirinin bənzəmədiyi diri, ey heç bir dirinin şəriki olamayan diri, ey heç bir diriyə eytiyacı olmayan diri, ey hər bir dirini öldürən diri, ey hər bir dirini qidalandıran diri, ey diriliyi əxz etməyən diri, ey ölüləri dirildən diri, ey yuxu və mürgü bilməyən həmişəvar diri! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!  (71) Ey zikri unudulmayan, ey nuru sönməyən, ey neməti hesaba gəlməyən, ey hökmranlığı tükənməyən, ey tərifi bitməyən, ey cəlalı təsəvvürə gəlməyən, ey kamalı dərk olunmayan, ey hökmü rədd edilməyən, ey sifətləri dəyişməyən, ey xüsusiyyətləri əvəzlənməyən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!  (72) Ey aləmlərin rəbbi, ey qiyamət gününün sahibi, ey axtaranların axtardığı, ey pənah aparanların pənahı, ey qaçanları yaxalayan, ey səbrliləri sevən, ey tövbəkarları sevən, ey paklanmışları sevən, ey xeyirxahları sevən, ey hidayət olunmuşları yaxşı tanıyan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(73) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm! Ey şəfqətli, əfv et! Ey dostluğu sevən, əfv et! Ey hifz edən, əfv et! Ey ehtiva edən, əfv et! Ey qüvvətləndirən, əfv et! Ey fəryada yetən, əfv et! Ey izzətləndirən, əfv et! Ey alçaldan, əfv et! Ey başlanğıc verən, əfv et!Ey sona çatdıran, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (74) Ey ziddi olmadan tək olan, ey misli olmadan yeganə olan, ey nöqsanı olmadan ehtiyacsız olan, ey necəliyi olmadan bir olan, ey zülm etmədən qərar verən, ey yardımçı götürmədən rəbb olan, ey xarlıq bilmədən izzətli olan, ey yoxsulluq bilmədən zəngin olan, ey devrilmək bilmədən hökmdar olan, ey bənzəri göstərilmədən vəsf olunan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (75) Ey zikri zikredənlər üçün şərəf, ey şükrü şükredənlər üçün uğur, ey həmdi həmdedənlər üçün izzət, ey itaəti itaətkarlar üçün nicat, ey qapısı gələnlər üçün açıq, ey yolu tövbəkarlar üçün bəlli, ey nişanələri baxanlar üçün aydın, ey Kitabı təqvalılar üçün xatırlama, ey ruzisi itaətkar və günahkar üçün eyni, ey rəhməti xeyirxahlar üçün yaxın! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (76) Ey adı mübarək, ey böyüklüyü uca, ey ilahiliyi şəriksiz, ey tərifi şanlı, ey adları müqəddəs, ey varlığı əbədi, ey gözəlliyi əzəmət, ey libası izzət, ey xeyri hesabsız, ey nemətləri saysız! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(77) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm! Ey yardımçı, əfv et! Ey əmin, əfv et! Ey aydın, əfv et! Ey mətin, əfv et! Ey sabit, əfv et! Ey yolgöstərən, əfv et! Ey təriflənən, əfv et! Ey şanlı, əfv et! Ey güclü, əfv et! Ey şahid, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (78) Ey uca ərşin sahibi, ey düz sözün sahibi, ey yüksəldən işlərin sahibi, ey ağır bəlanın sahibi, ey vəd və xəbərdarlıq sahibi, ey sitayişəlayiq sahib, ey istədiyini edən, ey uzaqlaşmayan yaxın, ey hər şeyi görən, ey bəndələrinə haqsızlıq etməyən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (79) Ey şəriki və vəziri olmayan, ey bənzəri və misli olmayan, ey günəşi və işıqlanmış ayı yaradan, ey əliüzülmüş fəqiri varlandıran, ey körpə uşağa ruzi yetirən, ey yaşlı ağsaqqala rəhm edən, ey sınmış sümükləri birləşdirən, ey qorxub sığınanı amanda saxlayan, ey bəndələrini tanıyan və eşidən, ey hər şeyə qadir olan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (80) Ey səxavət və nemət sahibi, ey fəzilət və kərəm sahibi, ey lövhə və qələmin xaliqi, ey qarışqa və insanın yaradanı, ey bəla və intiqamın sahibi, ey ərəb və əcəmin ilhamçısı, ey ziyan və acını dəf edən, ey sirri və gizlini bilən, ey Kəbə evinin və məscidül-hərəmin rəbbi, ey hər şeyi yoxdan yaradan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(81) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm! Ey fail, əfv et! Ey təyin edən, əfv et! Ey qəbul edən, əfv et! Ey kamilləşdirən, əfv et! Ey ayıran, əfv et! Ey qovuşduran, əfv et! Ey ədalətli, əfv et! Ey qalib gələn, əfv et! Ey tələb edən, əfv et! Ey bəxş edən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (82) Ey əliaçıqlığı ilə nemət verən, ey səxavəti ilə kərəm edən, ey lütfü ilə səxavət göstərən, ey qüdrəti ilə izzətli olan, ey hikməti ilə qüdrətini göstərən, ey tədbiri ilə hökm verən, ey elmi ilə tədbir tökən, ey həlimliyi ilə güzəştə gedən, ey ucalığı ilə yaxın gələn, ey yaxınlığı ilə uca qalan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (83) Ey istədiyini yaradan, ey istədiyini edən, ey istədiyini hidayət edən, ey istədiyini azdıran, ey istədiyini cəzalandıran, ey istədiyini bağışlayan, ey istədiyini ucaldan, ey istədiyini alçaldan, ey istədiyini bətnlərdə vücuda gətirən, ey istədiyinə rəhm edən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (84) Ey xanımı və övladı olmayan, ey hər şeyin ölçüsünü təyin edən, ey qərarı şəriksiz verən, ey mələkləri elçi kimi göndərən, ey bürclərlə göyü bəzəyən, ey yeri məskən edən, ey insanı sudan yaradan, ey hər şeyə müddət təyin edən, ey elmi ilə hər şeyi əhatə edən, ey hər şeyin sayını bilən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(85) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm!Ey əvvəl, əfv et! Ey axır, əfv et! Ey aşkar, əfv et! Ey gizli, əfv et! Ey xeyirxah, əfv et! Ey haqq, əfv et! Ey vahid, əfv et! Ey yeganə, əfv et! Ey ehtiyacsız, əfv et! Ey əbədi, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (86) Ey tanınanların ən yaxşısı, ey ibadət olunanların ən fəzilətlisi, ey şükr olunanların ən şanlısı, ey zikr olunanların ən izzətlisi, ey tərif olunanların ən ulusu, ey can atılanların ən qədimi, ey vəsf olunanların ən ucası, ey üz tutulanların ən böyüyü, ey qapısı döyülənlərin ən səxavətlisi, ey sevilənlərin ən şərafətlisi! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (87) Ey ağlayanların sevimlisi, ey güvənənlərin sahibi, ey azmışların hidayətçisi, ey möminlərin ağası, ey zikr edənlərin munisi, ey darıxanların pənahı, ey sədaqətlilərin xilası, ey qüdrətlilərin ən qüdrətlisi, ey bilənlərin ən biləni, ey bütün məxluqatın Allahı! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (88) Ey uca ola-ola qalib gələn, ey hökmdar ola-ola təqdir edən, ey gizlin qala-qala hər şeyi bilən, ey məbud ola-ola təşəkkür edən, ey sözündən çıxılsa belə bağışlayan, ey fikirlərə belə sığmayan, ey bəsirətlə belə dərk olunmayan, ey heç bir şeyi gözdən buraxmayan, ey bəşəriyyətə ruzi verən, ey hər şeyin miqdarını təyin edən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(89) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm!Ey hifz edən, əfv et! Ey var edən, əfv et! Ey yaradan, əfv et! Ey uca olan, əfv et! Ey əlac edən, əfv et! Ey açan, əfv et! Ey açıqlayan, əfv et! Ey zamin duran, əfv et! Ey əmr verən, əfv et! Ey qadağa qoyan, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (90) Ey qeybi bilən yeganə kəs, ey pisliyi dəf edən yeganə kəs, ey varlığı yaradan yeganə kəs, ey günahları bağışlayan yeganə kəs, ey neməti yarımçıq verməyən yeganə kəs, ey qəlbləri dəyişən yeganə kəs, ey işləri idarə edən yeganə kəs, ey yağışı yağdıran yeganə kəs, ey ruzini artıran yeganə kəs, ey ölüləri dirildən yeganə kəs! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!(91) Ey zəiflərin dayağı, ey qəriblərin yoldaşı, ey övliyaların köməyi, ey düşmənləri yıxan, ey səmanı ucaldan, ey seçilmişlərin munisi, ey təqvalıların məhbubu, ey fəqirlərin sərvəti, ey varlıların tanrısı, ey kərimlərin kərimi! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!(92) Ey heçnəyə ehtiyacı olmayan, ey hərşeyin üzərində duran, ey heçnəyə bənzəməyən, ey mülkündə heçnəyi artmayan, ey heçnəyi gözdən qaçırmayan, ey xəzinəsindən heçnəyi azalmayan, ey heçnəyin misli olmayan, ey elmində heçnəyin müamması olmayan, ey hər şeydən xəbərdar olan, ey rəhməti ilə hər şeyi əhatə edən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

 (93) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm! Ey ikram edən, əfv et! Ey çörək verən, əfv et! Ey nemət göndərən, əfv et! Ey əta edən, əfv et! Ey ehtiyacsız edən, əfv et! Ey zənginlik verən, əfv et! Ey yox edən, əfv et! Ey həyat verən, əfv et! Ey məmnun edən, əfv et! Ey nicat verən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (94) Ey hər şeyin əvvəli və sonu, ey hər şeyin tanrısı və sahibi, ey hər şeyin rəbbi və surət verəni, ey hər şeyi vücuda gətirən və yaradan, ey hər şeyi təhvil alan və dəyərləndirən, ey hər şeyi başlayan və tamamlayan, ey hər şeyin mənşəyi və qədər təyin edəni, ey hər şeyi var edən və hərəkətə gətirən, ey hər şeyi dirildən və öldürən, ey hər şeyə yaradılış verən və sahib çıxan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (95) Ey ən gözəl yad edən və yad olunan, ey ən gözəl təşəkkür edən və təşəkkür olunan, ey ən gözəl tərif edən və tərif olunan, ey ən gözəl müşahidə edən və müşahidə olunan, ey ən gözəl çağıran və çağırılan, ey ən gözəl cavab verən və cavab alan, ey ən gözəl dost tutan və dost tutulan, ey ən gözəl yoldaş və həmnişin, ey ən gözəl üz tutulan və can atılan, ey ən gözəl sevən və sevilən! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (96) Ey Onu çağıranlara cavab verən, ey Ona itaət edənləri sevən, ey Onu sevənlərə yaxın olan, ey Ona sığınanları qoruyan, ey Ona ümid edənlərə kərəm edən, ey Ona günah edənlərlə yumşaq davranan, ey əzəmətində rəhimli olan, ey hikmətində əzəmətli olan, ey yaxşılığında əbədi olan, ey müştaqlarını tanıyan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

(97) İlahi, Səndən Öz adına xatir diləyirəm! Ey səbəb salan, əfv et! Ey rəğbətləndirən, əfv et! Ey halı dəyişən, əfv et! Ey arxaca gələn, əfv et! Ey tərtib edən, əfv et! Ey qorxuya salan, əfv et! Ey xəbərdarlıq edən, əfv et! Ey yada salan, əfv et! Ey ram edən, əfv et! Ey dəyişiklik verən, əfv et! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb! (98) Ey elmi əzəli, ey vədi doğru, ey lütfü aşkar, ey əmri gerçəkləşən, ey kitabı aydın, ey qərarı icra olunan, ey Quranı şanlı, ey iqtidarı əbədi, ey fəzli hər şeyə şamil, ey ərşi əzəmətli! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!(99) Ey birini eşitməsi başqasını eşitməkdən yayındırmayan, ey bir iş görməsi başqa iş görməyinə mane olmayan, ey biri ilə danışması başqası ilə danışmasını əngəlləməyən, ey birinin istəyi ilə başqasının istəyini səhv salmayan, ey bir şeyi görməsi başqa bir şeyi gözündən yayındırmayan, ey hacət istəyənlərdən bezməyən, ey arzu edənlərin nəhayət arzusu, ey ariflərin nəhayət himməti, ey tələbkarların nəhayət tələbi, ey bütün aləmlərdə bir zərrədən də xəbərsiz olmayan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!(100) Ey mülayim olan və tələsməyən, ey səxavətli olan və paxıllıq etməyən, ey sözündə düz olan və yalan danışmayan, ey bəxş edən və heyifslənməyən, ey qalib olan və məğlub edilməyən, ey əzəmətli olan və vəsfə gəlməyən, ey ədalətli olan və haqqsızlığa yol verməyən, ey ehtiyacsız olan və yoxsulluq tanımayan, ey böyük olan və kiçilməyən, ey qoruyan və diqqəti yayınmayan! Necə də nöqsansızsan, İlahi! Yoxdur tanrı, Səndən başqa! Dadıma yet, dadıma yet! Qoyma yanım, ya Rəbb!

Ərəb dilində yazılışı:

(1) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا اَللهُ يا رَحْمنُ يا رَحيمُ يا كَريمُ يا مُقيمُ يا عَظيمُ يا قَديمُ يا عَليمُ يا حَليمُ يا حَكيمُ سُبْحانَكَ يا لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

(2) يا سَيِّدَ السّاداتِ يا مُجيبَ الدَّعَواتِ يا رافِعَ الدَّرَجاتِ يا وَلِيَّ الْحَسَناتِ يا غافِرَ الْخَطيئاتِ يا مُعْطِيَ الْمَسْأَلاتِ يا قابِلَ التَّوْباتِ يا سامِعَ الاْصْواتِ يا عالِمَ الْخَفِيّاتِ يا دافِعَ الْبَلِيّاتِ

(3) يا خَيْرَ الْغافِرينَ يا خَيْرَ الْفاتِحينَ يا خَيْرَ النّاصِرينَ يا خَيْرَ الْحاكِمينَ يا خَيْرَ الرّازِقينَ يا خَيْرَ الْوارِثينَ يا خَيْرَ الْحامِدينَ يا خَيْرَ الذّاكِرينَ يا خَيْرَ الْمُنْزِلينَ يا خَيْرَ الْمحْسِنينَ

(4) يا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَمالُ يا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمالُ يا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْجَلالُ يا مَنْ هُوَ الْكَبيرُ الْمُتَعالُ يا مُنْشِىءَ الْسَّحابِ الثِّقالِ يا مَنْ هُوَ شَديدُ الْمحالِ يا مَنْ هُوَ سَريعُ الْحِسابِ يا مَنْ هُوَ شَديدُ الْعِقابِ يا مَنْ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ يا مَنْ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتابِ

(5) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا دَيّانُ يا بُرْهانُ يا سُلْطانُ يا رِضْوانُ يا غُفْرانُ يا سُبْحانُ يا مُسْتَعانُ يا ذَا الْمَنِّ وَالْبَيانِ

(6) يا مَنْ تَواضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ يا مَنِ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ يا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ يا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ يا مَنِ انْقادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ يا مَنْ تَشَقَّقَتِ الْجِبالُ مِنْ مَخافَتِهِ يا مَنْ قامَتِ السَّماواتُ بِاَمْرِهِ يا مَنِ اسْتَقَرَّتِ الاْرَضُونَ بِاِذْنِهِ يا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ يا مَنْ لا يَعْتَدي عَلى اَهْلِ مَمْلَكَتِهِ

(7) يا غافِرَ الْخَطايا يا كاشِفَ الْبَلايا يا مُنْتَهَى الرَّجايا يا مُجْزِلَ الْعَطايا يا واهِبَ الْهَدايا يا رازِقَ الْبَرايا يا قاضِيَ الْمَنايا يا سامِعَ الشَّكايا يا باعِثَ الْبَرايا يا مُطْلِقَ الأُسارى

(8) يا ذَا الْحَمْدِ وَالثَّناءِ يا ذَا الْفَخْرِ وَاْلبَهاءِ يا ذَا الْمجْدِ وَالسَّناءِ يا ذَا الْعَهْدِ وَالْوَفاءِ يا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضاءِ يا ذَا الْمَنِّ وَالْعَطاءِ يا ذَا الْفَصْلِ وَالْقَضاءِ يا ذَا الْعِزِّ وَالْبَقاءِ يا ذَا الْجُودِ وَالسَّخاءِ يا ذَا الألآءِ وَالنَّعْماءِ

(9) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مانِعُ يا دافِعُ يا رافِعُ يا صانِعُ يا نافِعُ يا سامِعُ يا جامِعُ يا شافِعُ يا واسِعُ يا مُوسِعُ

(10) يا صانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ يا خالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ يا رازِقَ كُلِّ مَرْزُوقٍ يا مالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ يا كاشِفَ كُلِّ مَكْرُوبٍ يا فارِجَ كُلِّ مَهْمُومٍ يا راحِمَ كُلِّ مَرْحُومٍ يا ناصِرَ كُلِّ مَخْذُولٍ يا ساتِرَ كُلِّ مَعْيُوبٍ يا مَلْجَأَ كُلِّ مَطْرُودٍ

(11) يا عُدَّتي عِنْدَ شِدَّتي يا رَجائي عِنْدَ مُصيبَتي يا مُونِسي عِنْدَ وَحْشَتي يا صاحِبي عِنْدَ غُرْبَتي يا وَلِيّي عِنْدَ نِعْمَتي يا غِياثي عِنْدَ كُرْبَتي يا دَليلي عِنْدَ حَيْرَتي يا غَنائي عِنْدَ افْتِقاري يا مَلجَأي عِنْدَ اضْطِراري يا مُعيني عِنْدَ مَفْزَعي

(12) يا عَلاّمَ الْغُيُوبِ يا غَفّارَ الذُّنُوبِ يا سَتّارَ الْعُيُوبِ يا كاشِفَ الْكُرُوبِ يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يا طَبيبَ الْقُلُوبِ يا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ يا اَنيسَ الْقُلُوبِ يا مُفَرِّجَ الْهُمُومِ يا مُنَفِّسَ الْغُمُومِ

(13) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاْسمِكَ يا جَليلُ يا جَميلُ يا وَكيلُ يا كَفيلُ يا دَليلُ يا قَبيلُ يا مُديلُ يا مُنيلُ يا مُقيلُ يا مُحيلُ

(14) يا دَليلَ الْمُتَحَيِّرينَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ يا صَريخَ الْمُسْتَصْرِخينَ يا جارَ الْمُسْتَجيرينَ يا اَمانَ الْخائِفينَ يا عَوْنَ الْمُؤْمِنينَ يا راحِمَ الْمَساكينَ يا مَلْجَأَ الْعاصينَ يا غافِرَ الْمُذْنِبينَ يا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ

(15) يا ذَا الْجُودِ وَالاْحْسانِ يا ذَا الْفَضْلِ وَالاْمْتِنانِ يا ذَا الاْمْنِ وَالاْمانِ يا ذَا الْقُدْسِ وَالسُّبْحانِ يا ذَا الْحِكْمَةِ وَالْبَيانِ يا ذَا الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ يا ذَا الْحُجَّةِ وَالْبُرْهانِ يا ذَا الْعَظَمَةِ وَالسُّلْطانِ يا ذَا الرَّأْفَةِ وَالْمُسْتَعانِ يا ذَا العَفْوِ وَالْغُفْرانِ

(16) يا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ اِلـهُ كُلِّ شَيءٍ يا مَنْ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ صانِعُ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ عالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ قادِرٌ عَلى كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ يَبْقى وَيَفْنى كُلُّ شَيْءٍ

(17) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُؤْمِنُ يا مُهَيْمِنُ يا مُكَوِّنُ يا مُلَقِّنُ يا مُبَيِّنُ يا مُهَوِّنُ يا مُمَكِّنُ يا مُزَيِّنُ يا مُعْلِنُ يا مُقَسِّمُ

(18) يا مَنْ هُوَ في مُلْكِهِ مُقيمٌ يا مَنْ هُوَ في سُلْطانِهِ قَديمٌ يا مَنْ هُو في جَلالِهِ عَظيمٌ يا مَنْ هُوَ عَلى عِبادِهِ رَحيمٌ يا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصاهُ حَليمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجاهُ كَريمٌ يا مَنْ هُوَ في صُنْعِهِ حَكيمٌ يا مَنْ هُوَ في حِكْمَتِهِ لَطيفٌ يا مَنْ هُوَ في لُطْفِهِ قَديمٌ

(19) يا مَنْ لا يُرْجى إلاّ فَضْلُهُ يا مَنْ لا يُسْأَلُ إلاّ عَفْوُهُ يا مَنْ لا يُنْظَرُ إلاّ بِرُّهُ يا مَنْ لا يُخافُ إلاّ عَدْلُهُ يا مَنْ لا يَدُومُ إلاّ مُلْكُهُ يا مَنْ لا سُلْطانَ إلاّ سُلْطانُهُ يا مَنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ يا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ يا مَنْ اَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ يا مَنْ لَيْسَ اَحَدٌ مِثْلَهُ

(20) يا فارِجَ الْهَمِّ يا كاشِفَ الْغَمِّ يا غافِرَ الذَّنْبِ يا قابِلَ التَّوْبِ يا خالِقَ الْخَلْقِ يا صادِقَ الْوَعْدِ يا مُوفِيَ الْعَهْدِ يا عالِمَ السِّرِّ يا فالِقَ الْحَبِّ يا رازِقَ الاْنامِ

(21) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا عَلِيُّ يا وَفِيُّ يا غَنِيُّ يا مَلِيُّ يا حَفِيُّ يا رَضِيُّ يا زَكِيُّ يا بَدِيُّ يا قَوِيُّ يا وَلِيُّ

(22) يا مَنْ اَظْهَرَ الْجَميلَ يا مَنْ سَتَرَ الْقَبيحَ يا مَنْ لَمْ يُؤاخِذْ بِالْجَريرَةِ يا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ يا عَظيمَ الْعَفْوِ يا حَسَنَ التَّجاوُزِ يا واسِعَ الْمَغْفِرَةِ يا باسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يا صاحِبَ كُلِّ نَجْوى يا مُنْتَهى كُلِّ شَكْوى

(23) يا ذَا النِّعْمَةِ السّابِغَةِ يا ذَا الرَّحْمَةِ الْواسِعَةِ يا ذَا الْمِنَّةِ السّابِقَةِ يا ذَا الْحِكْمَةِ الْبالِغَةِ يا ذَا الْقُدْرَةِ الْكامِلَةِ يا ذَا الْحُجَّةِ الْقاطِعَةِ يا ذَا الْكَرامَةِ الظّاهِرَةِ يا ذَا الْعِزَّةِ الدّائِمَةِ يا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتينَةِ يا ذَا الْعَظَمَةِ الْمَنيعَةِ

(24) يا بَديعَ السَّماواتِ يا جاعِلَ الظُّلُماتِ يا راحِمَ الْعَبَراتِ يا مُقيلَ الْعَثَراتِ يا ساتِرَ الْعَوْراتِ يا مُحْيِيَ الاْمْواتِ يا مُنْزِلَ الآياتِ يا مُضَعِّفَ الْحَسَناتِ يا ماحِيَ السَّيِّئاتِ يا شَديدَ النَّقِماتِ

(25) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُصَوِّرُ يا مُقَدِّرُ يا مُدَبِّرُ يا مُطَهِّرُ يا مُنَوِّرُ يا مُيَسِّرُ يا مُبَشِّرُ يا مُنْذِرُ يا مُقَدِّمُ يا مُؤَخِّرُ

(26) يا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرامِ يا رَبَّ الشَّهْرِ الْحَرامِ يا رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرامِ يا رَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقامِ يا رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ يا رَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ يا رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرامِ يا رَبَّ النُّورِ وَالظَّلامِ يا رَبَّ التَّحِيَّةِ وَالسَّلامِ يا رَبَّ الْقُدْرَةِ فِي الاْنامِ

(27) يا اَحْكَمَ الْحاكِمينَ يا اَعْدَلَ الْعادِلينَ يا اَصْدَقَ الصّادِقينَ يا اَطْهَرَ الطّاهِرينَ يا اَحْسَنَ الْخالِقينَ يا اَسْرَعَ الْحاسِبينَ يا اَسْمَعَ السّامِعينَ يا اَبْصَرَالنّاظِرينَ يا اَشْفَعَ الشّافِعينَ يا اَكْرَمَ الاْكْرَمينَ

(28) يا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ لَهُ يا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ يا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ يا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ يا غِياثَ مَنْ لا غِياثَ لَهُ يا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لَهُ يا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ يا مُعينَ مَنْ لا مُعينَ لَهُ يا اَنيسَ مَنْ لا اَنيسَ لَهُ يا اَمانَ مَنْ لا اَمانَ لَهُ

(29) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا عاصِمُ يا قائِمُ يا دائِمُ يا راحِمُ يا سالِمُ يا حاكِمُ يا عالِمُ يا قاسِمُ يا قابِضُ يا باسِطُ

(30) يا عاصِمَ مَنِ اسْتَعْصَمَهُ يا راحِمَ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ يا غافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ يا ناصِرَ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ يا حافِظَ مَنِ اسْتَحْفَظَهُ يا مُكْرِمَ مَنِ اسْتَكْرَمَهُ يا مُرْشِدَ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ يا صَريخَ مَنِ اسْتَصْرَخَهُ يا مُعينَ مَنِ اسْتَعانَهُ يا مُغيثَ مَنِ اسْتَغاثَهُ

(31) يا عَزيزاً لا يُضامُ يا لَطيفاً لا يُرامُ يا قَيُّوماً لا يَنامُ يا دائِماً لا يَفُوتُ يا حَيّاً لا يَمُوتُ يا مَلِكاً لا يَزُولُ يا باقِياً لا يَفْنى يا عالِماً لا يَجْهَلُ يا صَمَداً لا يُطْعَمُ يا قَوِيّاً لا يَضْعُفُ

(32) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا اَحَدُ يا واحِدُ يا شاهِدُ يا ماجِدُ يا حامِدُ يا راشِدُ يا باعِثُ يا وارِثُ يا ضارُّ يا نافِعُ

(33) يا اَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظيمٍ يا اَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَريمٍ يا اَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحيمٍ يا اَعْلَمَ مِنْ كُلِّ عَليمٍ يا اَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكيمٍ يا اَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَديمٍ يا اَكْبَرَ مِنْ كُلِّ كَبيرٍ يا اَلْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطيفٍ يا اَجَلَّ مِن كُلِّ جَليلٍ يا اَعَزَّ مِنْ كُلِّ عَزيزٍ

(34) يا كَريمَ الصَّفْحِ يا عَظيمَ الْمَنِّ يا كَثيرَ الْخَيْرِ يا قَديمَ الْفَضْلِ يا دائِمَ اللُّطْفِ يا لَطيفَ الصُّنْعِ يا مُنَفِّسَ الْكَرْبِ يا كاشِفَ الضُّرِّ يا مالِكَ الْمُلْكِ يا قاضِيَ الْحَقِّ

(35) يا مَنْ هُوَ في عَهْدِهِ وَفِيٌّ يا مَنْ هُوَ في وَفائِهِ قَوِيٌّ يا مَنْ هُوَ في قُوَّتِهِ عَلِيٌّ يا مَنْ هُوَ في عُلُوِّهِ قَريبٌ يا مَنْ هُوَ في قُرْبِهِ لَطيفٌ يا مَنْ هُوَ في لُطْفِهِ شَريفٌ يا مَنْ هُوَ في شَرَفِهِ عَزيزٌ يا مَنْ هُوَ في عِزِّهِ عَظيمٌ يا مَنْ هُوَ في عَظَمَتِهِ مَجيدٌ يا مَنْ هُوَ في مَجْدِهِ حَميدٌ

(36) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا كافي يا شافي يا وافى يا مُعافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي

(37) يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خاضِعٌ لَهُ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خاشِعٌ لَهُ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ كائِنٌ لَهُ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مُنيبٌ اِلَيْهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خائِفٌ مِنْهُ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ قائِمٌ بِهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ صائِرٌ اِلَيْهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إلاّ وَجْهَهُ

(38) يا مَنْ لا مَفَرَّ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا مَفْزَعَ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا مَقْصَدَ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا مَنْجا مِنْهُ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا يُرْغَبُ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاّ بِهِ يا مَنْ لا يُسْتَعانُ إلاّ بِهِ يا مَنْ لا يُتَوَكَّلُ إلاّ عَلَيْهِ يا مَنْ لا يُرْجى إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُعْبَدُ إلاّ هو

(39) يا خَيْرَ الْمَرْهُوبينَ يا خَيْرَ الْمَرْغُوبينَ يا خَيْرَ الْمَطْلُوبينَ يا خَيْرَ الْمَسْؤولينَ يا خَيْرَ الْمَقْصُودينَ يا خَيْرَ الْمَذْكُورينَ يا خَيْرَ الْمَشْكُورينَ يا خَيْرَ الْمحْبُوبينَ يا خَيْرَ الْمَدْعُوّينَ يا خَيْرَ الْمُسْتَأْنِسينَ

(40) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا غافِرُ يا ساتِرُ يا قادِرُ يا قاهِرُ يا فاطِرُ يا كاسِرُ يا جابِرُ يا ذاكِرُ يا ناظِرُ يا ناصِرُ

(41) يا مَنْ خَلَقَ فَسَوّى يا مَنْ قَدَّرَ فَهَدى يا مَنْ يَكْشِفُ الْبَلْوى يا مَنْ يَسْمَعُ النَّجْوى يا مَنْ يُنْقِذُ الْغَرْقى يا مَنْ يُنْجِي الْهَلْكى يا مَنْ يَشْفِي الْمَرْضى يا مَنْ اَضْحَكَ وَاَبْكى يا مَنْ اَماتَ وَاَحْيى يا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالاْنْثى

(42) يا مَنْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَبيلُهُ يا مَنْ فِي الاْفاقِ اياتُهُ يا مَنْ فِي الاْياتِ بُرْهانُهُ يا مَنْ فِي الْمَماتِ قُدْرَتُهُ يا مَنْ فِي الْقُبُورِ عِبْرَتُهُ يا مَنْ فِي الْقِيامَةِ مُلْكُهُ يا مَنْ فِي الْحِسابِ هَيْبَتُهُ يا مَنْ فِي الْميزانِ قَضاؤُهُ يا مَنْ فِي الْجَنَّةِ ثَوابُهُ يا مَنْ فِي النّارِ عِقابُهُ

(43) يا مَنْ اِلَيْهِ يَهْرَبُ الْخائِفُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَقْصِدُ الْمُنيبُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَرْغَبُ الزّاهِدُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَلْجَأُ الْمُتَحَيِّرُونَ يا مَنْ بِهِ يَسْتَأْنِسُ الْمُريدُونَ يا مَنْ بِه يَفْتَخِرُ الْمحِبُّونَ يا مَنْ في عَفْوِهِ يَطْمَعُ الْخاطِئُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَسْكُنُ الْمُوقِنُونَ يا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

(44) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا حَبيبُ يا طَبيبُ يا قَريبُ يا رَقيبُ يا حَسيبُ يا مُهيبُ يا مُثيبُ يا مُجيبُ يا خَبيرُ يا بَصيرُ

(45) يا اَقَرَبَ مِنْ كُلِّ قَريبٍ يا اَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبيبٍ يا اَبْصَرَ مِنْ كُلِّ بَصيرٍ يا اَخْبَرَ مِنْ كُلِّ خَبيرٍ يا اَشْرَفَ مِنْ كُلِّ شَريفٍ يا اَرْفَعَ مِنْ كُلِّ رَفيعٍ يا اَقْوى مِنْ كُلِّ قَوِيٍّ يا اَغْنى مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ يا اَجْوَدَ مِنْ كُلِّ جَوادٍ يا اَرْاَفَ مِنْ كُلِّ رَؤوُفٍ

(46) يا غالِباً غَيْرَ مَغْلُوبٍ يا صانِعاً غَيْرَ مَصْنُوعٍ يا خالِقاً غَيْرَ مَخْلُوقٍ يا مالِكاً غَيْرَ مَمْلُوكٍ يا قاهِراً غَيْرَ مَقْهُورٍ يا رافِعاً غَيْرَ مَرْفُوعٍ يا حافِظاً غَيْرَ مَحْفُوظٍ يا ناصِراً غَيْرَ مَنْصُورٍ يا شاهِداً غَيْرَ غائِبٍ يا قَريباً غَيْرَ بَعيدٍ

(47) يا نُورَ النُّورِ يا مُنَوِّرَ النُّورِ يا خالِقَ النُّورِ يا مُدَبِّرَ النُّورِ يا مُقَدِّرَ النُّورِ يا نُورَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً قَبْلَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً بَعْدَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً فَوْقَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً لَيْسَ كَمِثْلِهِ نُورٌ

(48) يا مَنْ عَطاؤُهُ شَريفٌ يا مَنْ فِعْلُهُ لَطيفٌ يا مَنْ لُطْفُهُ مُقيمٌ يا مَنْ اِحْسانُهُ قَديمٌ يا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ يا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ يا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ يا مَنْ عَذابُهُ عَدْلٌ يا مَنْ ذِكْرُهُ حُلْوٌ يا مَنْ فَضْلُهُ عَميمٌ

(49) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُسَهِّلُ يا مُفَصِّلُ يا مُبَدِّلُ يا مُذَلِّلُ يا مُنَزِّلُ يا مُنَوِّلُ يا مُفْضِلُ يا مُجْزِلُ يا مُمْهِلُ يا مُجْمِلُ

(50) يا مَنْ يَرى وَلا يُرى يا مَنْ يَخْلُقُ وَلا يُخْلَقُ يا مَنْ يَهْدي وَلا يُهْدى يا مَنْ يُحْيي وَلا يُحْيا يا مَنْ يَسْأَلُ وَلا يُسْأَلُ يا مَنْ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ يا مَنْ يُجيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ يا مَنْ يَقْضي وَلا يُقْضى عَلَيْهِ يا مَنْ يَحْكُمُ وَلا يُحْكَمُ عَلَيْهِ يا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ

(51) يا نِعْمَ الْحَسيبُ يا نِعْمَ الطَّبيبُ يا نِعْمَ الرَّقيبُ يا نِعْمَ الْقَريبُ يا نِعْمَ الْمـٌجيبُ يا نِعْمَ الْحَبيبُ يا نِعْمَ الْكَفيلُ يا نِعْمَ الَوْكيلُ يا نِعْمَ الْمَوْلى يا نِعْمَ النَّصيرُ

(52) يا سُرُورَ الْعارِفينَ يا مُنَى الْمحِبّينَ يا اَنيسَ الْمُريدينَ يا حَبيبَ التَّوّابينَ يا رازِقَ الْمُقِلّينَ يا رَجاءَ الْمُذْنِبينَ يا قُرَّةَ عَيْنِ الْعابِدينَ يا مُنَفِّسُ عَنِ الْمَكْرُوبينَ يا مُفَرِّجُ عَنِ الْمَغْمُومينَ يا اِلـهَ الاْوَّلينَ وَالآخِرينَ

(53) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا رَبَّنا يا اِلهَنا يا سَيِّدَنا يا مَوْلانا يا ناصِرَنا يا حافِظَنا يا دَليلَنا يا مُعينَنا يا حَبيبَنا يا طَبيبَنا

(54) يا رَبَّ النَّبيّينَ وَالاْبْرارِ يا رَبَّ الصِّدّيقينَ وَالاْخْيارِ يا رَبَّ الْجَنَّةِ وَالنّارِ يا رَبَّ الصِّغارِ وَالْكِبارِ يا رَبَّ الْحُبُوبِ وَالِّثمارِ يا رَبَّ الاْنْهارِ وَالاْشْجارِ يا رَبَّ الصَّحاري وَالْقِفارِ يا رَبَّ الْبَراري وَالْبِحارِ يا رَبَّ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ يا رَبَّ الاْعْلانِ وَالاْسْرارِ

(55) يا مَنْ نَفَذَ في كُلِّ شَيْءٍ اَمْرُهُ يا مَنْ لَحِقَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ يا مَنْ بَلَغَتْ اِلى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَتُهُ يا مَنْ لا تُحْصِي الْعِبادُ نِعَمَهُ يا مَنْ لا تَبْلُغُ الْخَلائِقُ شُكْرَهُ يا مَنْ لا تُدْرِكُ الاْفْهامُ جَلالَهُ يا مَنْ لا تَنالُ الاْوْهامُ كُنْهَهُ يا مَنِ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِياءُ رِداؤُهُ يا مَنْ لا تَرُدُّ الْعِبادُ قَضاءَهُ يا مَنْ لا مُلْكَ إلاّ مُلْكُهُ يا مَنْ لا عَطاءَ إلاّ عَطاؤُهُ

(56) يا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الاْعْلى يا مَنْ لَهُ الصِّفاتُ الْعُلْيا يا مَنْ لَهُ الاْخِرَةُ وَالاْولى يا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَأوى يا مَنْ لَهُ الآياتُ الْكُبْرى يا مَنْ لَهُ الاْسْماءُ الْحُسْنى يا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَالْقَضاءُ يا مَنْ لَهُ الْهَواءُ وَالْفَضاءُ يا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَالثَّرى يا مَنْ لَهُ السَّماواتُ الْعُلى

(57) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا عَفُوُّ يا غَفُورُ يا صَبُورُ يا شَكُورُ يا رَؤوفُ يا عَطُوفُ يا مَسْؤولُ يا وَدُودُ يا سُبُّوحُ يا قُدُّوسُ

(58) يا مَنْ فِي السَّماءِ عَظَمَتُهُ يا مَنْ فِي الاْرْضِ آياتُهُ يا مَنْ في كُلِّ شَيْءٍ دَلائِلُهُ يا مَنْ فِي الْبِحارِ عَجائِبُهُ يا مَنْ فِي الْجِبالِ خَزائِنُهُ يا مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ يا مَنْ اِلَيْهِ يَرْجِـعُ الاْمْرُ كُلُّهُ يا مَنْ اَظْهَرَ في كُلِّ شَيْءٍ لُطْفَهُ يا مَنْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ يا مَنْ تَصَرَّفَ فِي الْخَلائِقِ قُدْرَتُهُ

(59) يا حَبيبَ مَنْ لا حَبيبَ لَهُ يا طَبيبَ مَنْ لا طَبيبَ لَهُ يا مُجيبَ مَنْ لا مُجيبَ لَهُ يا شَفيقَ مَنْ لا شَفيقَ لَهُ يا رَفيقَ مَنْ لا رَفيقَ لَهُ يا مُغيثَ مَن لا مُغيثَ لَهُ يا دَليلَ مَنْ لا دَليلَ لَهُ يا اَنيسَ مَنْ لا اَنيسَ لَهُ يا راحِمَ مَنْ لا راحِمَ لَهُ يا صاحِبَ مَنْ لا صاحِبَ لَهُ

(60) يا كافِيَ مَنِ اسْتَكْفاهُ يا هادِيَ مَنِ اسْتَهْداهُ يا كالِىءَ مَنِ اسْتَكْلاهُ يا راعِيَ مَنِ اسْتَرْعاهُ يا شافِيَ مَنِ اسْتَشْفاهُ يا قاضِيَ مَنِ اسْتَقْضاهُ يا مُغْنِيَ مَنِ اسْتَغْناهُ يا مُوفِيَ مَنِ اسْتَوْفاهُ يا مُقَوِّيَ مَنِ اسْتَقْواهُ يا وَلِيَّ مَنِ اسْتَوْلاهُ

(61) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا خالِقُ يا رازِقُ يا ناطِقُ يا صادِقُ يا فالِقُ يا فارِقُ يا فاتِقُ يا راتِقُ يا سابِقُ يا سامِقُ

(62) يا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ يا مَنْ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَالأَنْوارَ يا مَنْ خَلَقَ الظِّلَّ وَالْحَرُورَ يا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يا مَنْ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ يا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ يا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالاْمْرُ يا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً يا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَريكٌ في الْمُلْكِ يا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ

(63) يا مَنْ يَعْلَمُ مُرادَ الْمُريدينَ يا مَنْ يَعْلَمُ ضَميرَ الصّامِتينَ يا مَنْ يَسْمَعُ اَنينَ الْواهِنينَ يا مَنْ يَرى بُكاءَ الْخائِفينَ يا مَنْ يَمْلِكُ حَوائِجَ السّائِلينَ يا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التّائِبينَ يا مَنْ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدينَ يا مَنْ لا يُضيعُ اَجْرَ الْمـٌحْسِنينَ يا مَنْ لا يَبْعُدُ عَنْ قُلُوبِ الْعارِفينَ يا اَجْوَدَ الاْجْودينَ

(64) يا دائِمَ الْبَقاءِ يا سامِعَ الدُّعاءِ يا واسِعَ الْعَطاءِ يا غافِرَ الْخَطاءِ يا بَديعَ السَّماءِ يا حَسَنَ الْبَلاءِ يا جَميلَ الثَّناءِ يا قَديمَ السَّناءِ يا كَثيرَ الْوَفاءِ يا شَريفَ الْجَزاء

(65) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا سَتّارُ يا غَفّارُ يا قَهّارُ يا جَبّارُ يا صَبّارُ يا بارُّ يا مُخْتارُ يا فَتّاحُ يا نَفّاحُ يا مُرْتاحُ

(66) يا مَنْ خَلَقَني وَسَوّاني يا مَنْ رَزَقَني وَرَبّاني يا مَنْ اَطْعَمَني وَسَقاني يا مَنْ قَرَّبَني وَ اَدْناني يا مَنْ عَصَمَني وَكَفاني يا مَنْ حَفِظَني وَكَلاني يا مَنْ اَعَزَّني وَاَغْناني يا مَنْ وَفَّقَني وَهَداني يا مَنْ آنَسَني وَآوَاني يا مَنْ اَماتَني وَاَحْياني

(67) يا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ يا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ يا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ يا مَنْ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إلاّ بِاِذْنِهِ يا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ يا مَنْ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ يا مَنْ لا رادَّ لِقَضائِهِ يا مَنِ انْقادَ كُلُّ شَيْءٍ لاِمْرِهِ يا مَنِ السَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ يا مَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

(68) يا مَنْ جَعَلَ الاْرْضَ مِهاداً يا مَنْ جَعَلَ الْجِبالَ اَوْتاداً يا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً يا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُوراً يا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِباساً يا مَنْ جَعَلَ النَّهارَ مَعاشاً يا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُباتاً يا مَنْ جَعَلَ السَّمآءَ بِناءً يا مَنْ جَعَلَ الاْشْياءَ اَزْواجاً يا مَنْ جَعَلَ النّارَ مِرْصاداً

(69) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا سَميعُ يا شَفيعُ يا رَفيعُ يا مَنيعُ يا سَريعُ يا بَديعُ يا كَبيرُ يا قَديرُ يا خَبيرُ يا مُجيرُ

(70) يا حَيّاً قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ يا حَيّاً بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ يا حَيُّ الَّذي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ يا حَيُّ الَّذي لا يُشارِكُهُ حَيٌّ يا حَيُّ الَّذي لا يَحْتاجُ اِلى حَيٍّ يا حَيُّ الَّذي يُميتُ كُلَّ حَيٍّ يا حَيُّ الَّذي يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ يا حَيّاً لَمْ يَرِثِ الْحَياةَ مِنْ حَيٍّ يا حَيُّ الَّذي يُحْيِي الْمَوْتى يا حَيُّ يا قَيُّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ

(71) يا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لا يُنْسى يا مَنْ لَهُ نُورٌ لا يُطْفى يا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لا تُعَدُّ يا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لا يَزُولُ يا مَنْ لَهُ ثَناءٌ لا يُحْصى يا مَنْ لَهُ جَلالٌ لا يُكَيَّفُ يا مَنْ لَهُ كَمالٌ لا يُدْرَكُ يا مَنْ لَهُ قَضاءٌ لا يُرَدُّ يا مَنْ لَهُ صِفاتٌ لا تُبَدَّلُ يا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لا تُغَيَّرُ

(72) يا رَبَّ الْعالَمينَ يا مالِكَ يَوْمِ الدّينِ يا غايَةَ الطّالِبينَ يا ظَهْرَ اللاّجينَ يا مُدْرِكَ الْهارِبينَ يا مَنْ يُحِبُّ الصّابِرينَ يا مَنْ يُحِبُّ التَّوّابينَ يا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ يا مَنْ يُحِبُّ الْمحْسِنينَ يا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ

(73) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا شَفيقُ يا رَفيقُ يا حَفيظُ يا مُحيطُ يا مُقيتُ يا مُغيثُ يا مُعِزُّ يا مُذِلُّ يا مُبْدِئُ يا مُعيدُ

(74) يا مَنْ هُوَ اَحَدٌ بِلا ضِدٍّ يا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلا نِدٍّ يا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلا عَيْبٍ يا مَنْ هُوَ وِتْرٌ بِلا كَيْفٍ يا مَنْ هُوَ قاضٍ بِلا حَيْفٍ يا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلا وَزيرٍ يا مَنْ هُوَ عَزيزٌ بِلا ذُلٍّ يا مَنْ هُوَ غَنِيٌّ بِلا فَقْرٍ يا مَنْ هُوَ مَلِكٌ بِلا عَزْلٍ يا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلا شَبيهٍ

(75) يا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذّاكِرينَ يا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشّاكِرينَ يا مَنْ حَمْدُهُ عِزٌّ لِلْحامِدينَ يا مَنْ طاعَتُهُ نَجاةٌ لِلْمُطيعينَ يا مَنْ بابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطّالِبينَ يا مَنْ سَبيلُهُ واضِحٌ لِلْمُنيبينَ يا مَنْ آياتُهُ بُرْهانٌ لِلنّاظِرينَ يا مَنْ كِتابُهُ تَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقينَ يا مَنْ رِزْقُهُ عُمُومٌ لِلطّائِعينَ وَالْعاصينَ يا مَنْ رَحْمَتُهُ قَريبٌ مِنَ الْمحْسِنينَ

(76) يا مَنْ تَبارَكَ اسْمُهُ يا مَنْ تَعالى جَدُّهُ يا مَنْ لا اِلـهَ غَيْرُهُ يا مَنْ جَلَّ ثَناؤُهُ يا مَنْ تَقَدَّسَتَ اَسْماؤُهُ يا مَنْ يَدُومُ بَقاؤُهُ يا مَنِ الْعَظَمَةُ بَهاؤُهُ يا مَنِ الْكِبْرِياءُ رِداؤُهُ يا مَنْ لا تُحْصى الاؤُهُ يا مَنْ لا تُعَدُّ نَعْماؤُه

(77) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُعينُ يا اَمينُ يا مُبينُ يا مَتينُ يا مَكينُ يا رَشيدُ يا حَميدُ يا مَجيدُ يا شَديدُ يا شَهيدُ

(78) يا ذَا الْعَرْشِ الْمجيدِ يا ذَا الْقَوْلِ السَّديدِ يا ذَا الْفِعْلِ الرَّشيدِ يا ذَا الْبَطْشِ الشَّديدِ يا ذَا الْوَعْدِ وَالْوَعيدِ يا مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَميدُ يا مَنْ هُوَ فَعّالٌ لِما يُريدُ يا مَنْ هُوَ قَريبٌ غَيْرُ بَعيدٍ يا مَنْ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ يا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ

(79) يا مَنْ لا شَريكَ لَهُ وَلا وَزيرَ يا مَنْ لا شَبيهَ لَهُ وَلا نَظيرَ يا خالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنيرِ يا مُغْنِيَ الْبائِسِ الْفَقيرِ يا رازِقَ الْطِّفْلِ الصَّغيرِ يا راحِمَ الشَّيْخِ الْكَبيرِ يا جابِرَ الْعَظْمِ الْكَسيرِ يا عِصْمَةَ الْخآئِفِ الْمُسْتَجيرِ يا مَنْ هُوَ بِعِبادِهِ خَبيرٌ بَصيرٌ يا مَنْ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ

(80) يا ذَا الْجُودِ وَالنِّعَمِ يا ذَا الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ يا خالِقَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يا بارِئَ الذَّرِّ وَالنَّسَمِ يا ذَا الْبَأْسِ وَالنِّقَمِ يا مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ يا كاشِفَ الضُّرِّ وَالألَمِ يا عالِمَ السِّرِّ وَالْهِمَمِ يا رَبَّ الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ يا مَنْ خَلَقَ الاْشياءَ مِنَ الْعَدَمِ

(81) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا فاعِلُ يا جاعِلُ يا قابِلُ يا كامِلُ يا فاصِلُ يا واصِلُ يا عادِلُ يا غالِبُ يا طالِبُ يا واهِبُ

(82) يا مَنْ اَنْعَمَ بِطَوْلِهِ يا مَنْ اَكْرَمَ بِجُودِهِ يا مَنْ جادَ بِلُطْفِهِ يا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ يا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ يا مَنْ حَكَمَ بِتَدْبيرِهِ يا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ يا مَنْ تَجاوَزَ بِحِلْمِهِ يا مَنْ دَنا في عُلُوِّهِ يا مَنْ عَلا في دُنُوِّهِ

(83) يا مَنْ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يا مَنْ يَفْعَلُ ما يَشاءُ يا مَنْ يَهْدي مَنْ يَشاءُ يا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ يا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ يا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشآءُ يا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشاءِ يا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يَشاءُ يا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الاْرْحامِ ما يَشاءُ يا مَنْ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ

(84) يا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً يا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً يا مَنْ لا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ اَحَداً يا مَنْ جَعَلَ الْمَلائِكَةَ رُسُلاً يا مَنْ جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً يا مَنْ جَعَلَ الاْرْضَ قَراراً يا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً يا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ اَمَداً يا مَنْ اَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً يا مَنْ اَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَد

(85) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا اَوَّلُ يا اخِرُ يا ظاهِرُ يا باطِنُ يا بَرُّ يا حَقُّ يا فَرْدُ يا وِتْرُ يا صَمَدُ يا سَرْمَدُ

(86) يا خَيْرَ مَعْرُوفٍ عُرِفَ يا اَفْضَلَ مَعْبُودٍ عُبِدَ يا اَجَلَّ مَشْكُورٍ شُكِرَ يا اَعَزَّ مَذْكُورٍ ذُكِرَ يا اَعْلى مَحْمُودٍ حُمِدَ يا اَقْدَمَ مَوْجُودٍ طُلِبَ يا اَرْفَعَ مَوْصُوفٍ وُصِفَ يا اَكْبَرَ مَقْصُودٍ قُصِدَ يا اَكْرَمَ مَسْؤولٍ سُئِلَ يا اَشْرَفَ مَحْبُوبٍ عُلِمَ

(87) يا حَبيبَ الْباكينَ يا سَيِّدَ الْمُتَوَكِّلينَ يا هادِيَ الْمُضِلّينَ يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنينَ يا اَنيسَ الذّاكِرينَ يا مَفْزَعَ الْمَلْهُوفينَ يا مُنْجِيَ الصّادِقينَ يا اَقْدَرَ الْقادِرينَ يا اَعْلَمَ الْعالِمينَ يا اِلـهَ الْخَلْقِ اَجْمَعينَ

(88) يا مَنْ عَلا فَقَهَرَ يا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ يا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ يا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ يا مَنْ عُصِيَ فَغَفَرَ يا مَنْ لا تَحْويهِ الْفِكَرُ يا مَنْ لا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ اَثَرٌ يا رازِقَ الْبَشَرِ يا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ

(89) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا حافِظُ يا بارِئُ يا ذارِئُ يا باذِخُ يا فارِجُ يا فاتِحُ يا كاشِفُ يا ضامِنُ يا امِرُ يا ناهي

(90) يا مَنْ لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَصْرِفُ السُّوءَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَخْلُقُ الْخَلْقَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُتِمُّ النِّعْمَةَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُدَبِّرُ الاَْمْرَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَبْسُطُ الرِّزْقَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُحْيِي الْمَوْتى إلاّ هُوَ

(91) يا مُعينَ الْضُعَفاءِ يا صاحِبَ الْغُرَباءِ يا ناصِرَ الاْوْلِياءِ يا قاهِرَ الاْعْداءِ يا رافِعَ السَّماءِ يا اَنيسَ الاْصْفِياءِ يا حَبيبَ الاْتْقِياءِ يا كَنْزَ الْفُقَراءِ يا اِلـهَ الاْغْنِياءِ يا اَكْرَمَ الْكُرَماءِ

(92) يا كافِياً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يا قائِماً عَلى كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ لا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ يا مَنْ لا يَزيدُ في مُلْكِهِ شَيْءٌ يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ يا مَنْ لا يَنْقُصُ مِنْ خَزائِنِهِ شَيْءٌ يا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ يا مَنْ لا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءٌ يا مَنْ هُوَ خَبيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ

(93) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُكْرِمُ يا مُطْعِمُ يا مُنْعِمُ يا مُعْطى يا مُغْني يا مُقْني يا مُفْني يا مُحْيي يا مُرْضي يا مُنْجي

(94) يا اَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرَهُ يا اِلـهَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَليكَهُ يا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَصانِعَهُ يا بارئَ كُلِّ شَيْءٍ وَخالِقَهُ يا قابِضَ كُلِّ شَيْءٍ وَباسِطَهُ يا مُبْدِئَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُعيدَهُ يا مُنْشِئَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُقَدِّرَهُ يا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُحَوِّلَهُ يا مُحْيِيَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُميتَهُ يا خالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَوارِثَهُ

(95) يا خَيْرَ ذاكِرٍ وَمَذْكُورٍ يا خَيْرَ شاكِرٍ وَمَشْكُورٍ يا خَيْرَ حامِدٍ وَمَحْمُودٍ يا خَيْرَ شاهِدٍ وَمَشْهُودٍ يا خَيْرَ داعٍ وَمَدْعُوٍّ يا خَيْرَ مُجيبٍ وَمُجابٍ يا خَيْرَ مُؤنِسٍ وَاَنيسٍ يا خَيْرَ صاحِبٍ وَجَليسٍ يا خَيْرَ مَقْصُودٍ وَمَطْلُوبٍ يا خَيْرَ حَبيبٍ وَمَحْبُوبٍ

(96) يا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعاهُ مُجيبٌ يا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَطاعَهُ حَبيبٌ يا مَنْ هُوَ اِلى مَنْ اَحَبَّهُ قَريبٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنِ اسْتَحْفَظَهُ رَقيبٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجاهُ كَريمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصاهُ حَليمٌ يا مَنْ هُوَ في عَظَمَتِهِ رَحيمٌ يا مَنْ هُوَ في حِكْمَتِهِ عَظيمٌ يا مَنْ هُوَ في اِحْسانِهِ قَديمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ اَرادَهُ عَليمٌ

(97) اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُسَبِّبُ يا مُرَغِّبُ يا مُقَلِّبُ يا مُعَقِّبُ يا مُرَتِّبُ يا مُخَوِّفُ يا مُحَذِّرُ يا مُذَكِّرُ يا مُسَخِّرُ يا مُغَيِّرُ

(98) يا مَنْ عِلْمُهُ سابِقٌ يا مَنْ وَعْدُهُ صادِقٌ يا مَنْ لُطْفُهُ ظاهِرٌ يا مَنْ اَمْرُهُ غالِبٌ يا مَنْ كِتابُهُ مُحْكَمٌ يا مَنْ قَضاؤُهُ كأئِنٌ يا مَنْ قُرآنُهُ مَجيدٌ يا مَنْ مُلْكُهُ قَديمٌ يا مَنْ فَضْلُهُ عَميمٌ يا مَنْ عَرْشُهُ عَظيمٌ

(99) يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ يا مَنْ لا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ يا مَنْ لا يُلْهيهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ يا مَنْ لا يُغَلِّطُهُ سُؤالٌ عَنْ سُؤالٍ يا مَنْ لا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ يا مَنْ لا يُبْرِمُهُ اِلْحاحُ الْمُلِحّينَ يا مَنْ هُوَ غايَةُ مُرادِ الْمُريدينَ يا مَنْ هُوَ مُنْتَهى هِمَمِ الْعارِفينَ يا مَنْ هُوَ مُنْتَهى طَلَبِ الطّالِبينَ يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ فِي الْعالَمينَ

(100) يا حَليماً لا يَعْجَلُ يا جَواداً لا يَبْخَلُ يا صادِقاً لا يُخْلِفُ يا وَهّاباً لا يَمَلُّ يا قاهِراً لا يُغْلَبُ يا عَظيماً لا يُوصَفُ يا عَدْلاً لا يَحيفُ يا غَنِيّاً لا يَفْتَقِرُ يا كَبيراً لا يَصْغُرُ يا حافِظاً لا يَغْفُلُ سُبْحانَكَ يا لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ.

Yazını dəyərləndir post

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button